Ga verder naar de inhoud
maandag 15 april 2024

Standpunt automatische ingang rijverbod

We hebben op vraag van de Kamercommissie Mobiliteit een advies verleend over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegverkeerswet voor wat betreft de ingangsdatum van een verval tot het recht van sturen. We zijn in ons advies negatief.

Meer lezen
donderdag 14 maart 2024

Verdere omzetting toegang tot advocaat en recht op vertaling

We schreven een advies bij het voorontwerp van wet tot verdere omzetting van Richtlijnen 2010/64/EU, 20212/13/EU en 2013/48/EU over het recht op bijstand van een advocaat tijdens een verhoor en het recht op vertaling in strafprocedures

Meer lezen
maandag 18 december 2023

Herstel snelrechtprocedure

De snelrechtprocedure maakt zijn herintrede. We waren betrokken bij de advisering in de voorontwerpfase en hebben ook aan de kamercommissie Justitie nog een aangepast advies overgemaakt. Hoewel het akkoord van verdachte en advocaat nodig zullen om een snelrechtprocedure te doorlopen, blijven we zitten met verschillende bedenkingen, niet in het minst bij het materieel toepassingsgebied.

Meer lezen
dinsdag 17 oktober 2023

Voorontwerp nieuw Strafwetboek - boek II (versie 2023)

De modernisering van het Strafwetboek is essentieel voor een efficiënter en coherenter juridisch systeem. Op verzoek van het kabinet Justitie hebben we ons standpunt gedeeld over Boek II van het voorontwerp van wet voor een nieuw Strafwetboek. Het verouderde Strafwetboek heeft de afgelopen jaren en decennia veel wijzigingen ondergaan, wat de samenhang en uniformiteit niet volledig ten goede zijn gekomen.

Meer lezen
dinsdag 03 oktober 2023

Veroordelingen genitale verminking

Op vraag van het kabinet Justitie hebben we ons standpunt overgemaakt bij een parlementaire vraag over de strafbaarstelling van vrouwelijke genitale verminking.

Meer lezen
vrijdag 18 augustus 2023

Voorontwerp strafprocesrecht I - verjaring en extraterritoriale rechtsmacht

We schreven een advies bij het voorontwerp van wet om het verjaringssysteem te vereenvoudigen en logischer en overzichtelijker te maken door onder meer de termijn te koppelen aan de straf in abstracto

Meer lezen
woensdag 12 juli 2023

Voorontwerp van SMS IV-wet - bevel tot betalen

We leverden advies bij de uitbreiding van het bevel tot betaling bij minnelijke schikking zoals voorzien in het voorontwerp van SMS IV-wet

Meer lezen
woensdag 07 juni 2023

Voorontwerp nieuw Strafwetboek - Boek I (versie 2023)

We leverden een advies bij het voorontwerp tot invoering van een nieuw Strafwetboek (Boek I). Het is over het algemeen duidelijk, heeft een logische opbouw en kiest ervoor om diverse essentiële strafrechtelijke noties vooraan te verzamelen en te definiëren.

Meer lezen
vrijdag 12 mei 2023

Standpunt telefonische uitnodiging tot deelname polygraaftest

Het gebeurt dat verbalisanten verdachten telefonisch de vraag stellen of ze bereid zijn deel te nemen aan een polygraaftest. We onderzoeken de wettigheid en wenselijkheid daarvan.

Meer lezen
vrijdag 12 mei 2023

Standpunt voorontwerp van SMS III-wet

We leverden een advies bij het voorontwerp van wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III aan het kabinet van Justitie.

Meer lezen
dinsdag 02 mei 2023

Standpunt strafverzwaring bij verlies embryo of foetus na intrafamiliaal geweld

We hebben een advies geschreven bij het wetsvoorstel om te voorzien in een verzwarende omstandigheid voor opzettelijke slagen, verwondingen of vergiftiging ten gevolg waarvan een zwangere vrouw het embryo of de foetus in haar schoot verliest (DOC 2960).

Meer lezen
donderdag 16 maart 2023

Standpunt herstel in eer en rechten na internering

We kunnen ons vinden in het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering, teneinde ervoor te zorgen dat de gegevens inzake rechterlijke beslissingen tot internering gedeeltelijk ontoegankelijk kunnen worden gemaakt (DOC 55-2990).

Meer lezen
woensdag 02 november 2022

Standpunt DIOB

We staan erg kritisch tegenover het voorontwerp van wet tot instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en de oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB). Het machtigt het college van burgemeester en schepenen om een uitbatingsvergunning in te trekken of te weigeren, dan wel een publiek toegankelijke inrichting sluiten, wanneer een integriteitsonderzoek naar de (prospectieve) uitbater aantoont dat er een ernstig risico bestaat dat de uitbating gepaard zal gaan met strafbare feiten.


Meer lezen
maandag 10 januari 2022

Standpunt verbod op geweld tegen kinderen

De OVB staat achter de wetsvoorstellen om het verbod op geweld tegen kinderen uitdrukkelijk in het Burgerlijk Wetboek te verankeren. We wijzen op enkele noodzakelijke aanpassingen en verduidelijkingen in de tekst.

Meer lezen
woensdag 05 januari 2022

Standpunt behandeling seksuele misdrijven achter gesloten deuren

De OVB ziet geen meerwaarde in de wetsvoorstellen tot wijziging van artikel 190 Sv. om de behandeling van de zaak bij seksuele misdrijven in de regel achter gesloten deuren te organiseren. Op dit moment kan dat enkel als de rechter instemt met het verzoek van een partij.

Meer lezen
dinsdag 20 april 2021

Standpunt audiovisuele opname verhoor meerderjarige slachtoffers

Op 16 april 2021 maakte de OVB haar standpunt over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de audiovisuele opname van het verhoor (DOC55-348/001) over aan de Kamercommissie Justitie.

Meer lezen
vrijdag 09 juli 2021

Standpunt incest als afzonderlijk misdrijf

De Kamercommissie Justitie nodigde de OVB uit om een advies te schrijven bij het wetsvoorstel om incest als strafbaar feit in het Strafwetboek op te nemen. We merken op dat deze vraag idealiter wordt behandeld binnen het ruimere kader van de nakende hervorming van het gehele seksueel strafrecht.

Meer lezen
donderdag 23 september 2021

Standpunt hervorming seksueel strafrecht

We hebben op eigen initiatief een advies geschreven bij het langverwachte wetsontwerp tot hervorming van het seksueel strafrecht (DOC 55-2141). De voorgestelde hervorming is een duidelijke stap vooruit, maar niet overal even logisch en proportioneel uitgewerkt.

Meer lezen
woensdag 21 april 2021

Standpunt drukpersmisdrijven

De OVB steunt het opzet achter de wetsvoorstellen tot wijziging van de artikelen 25 en 150 van de Grondwet (DOC55-1790/001 en 1791/001) over de drukpersvrijheid, maar acht de voorgestelde aanpassingen ontoereikend om de bijzonderheden van de moderne informatiemedia adequaat te kunnen regelen.

Meer lezen
maandag 03 mei 2021

Standpunt DNA-profiel bij seksueel geweld

Op 26 mei 2021 maakte de OVB haar standpunt over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende het DNA-onderzoek bij seksueel geweld (DOC55-1454/001) over aan de Kamercommissie Justitie.

Meer lezen
zaterdag 03 juli 2021

Standpunt bijzondere bewijswaarde voor vaststellingen door onbemande toestellen

De OVB is gekant tegen een veralgemeende uitbreiding van de bijzondere bewijswaarde voor alle verkeersovertredingen die vastgesteld worden door onbemande automatische toestellen (DOC55-1234/001). We zijn niet tegen het principe van de bijzondere bewijswaarde als dusdanig, maar de voorgestelde grootschalige en automatische omkering van de bewijslast heeft een te grote impact op de rechten van verdediging.

Meer lezen
donderdag 18 november 2021

Standpunt bemiddeling intrafamiliaal geweld

Op uitnodiging van de Kamercommissie Justitie hebben we een advies voorbereid bij het wetsvoorstel dat de rechter niet langer de mogelijkheid wil bieden om bemiddeling te verplichten in het geval van intrafamiliaal geweld. We kunnen ons vinden bij de doelstellingen, maar de uitwerking laat nog te wensen over.

Meer lezen
maandag 18 oktober 2021

Standpunt Antigoonleer

De OVB pleit in een advies aan het kabinet van de minister van Justitie voor een volledige hervorming van de Antigoonleer. Het huidige principe moet omgekeerd worden zodat onregelmatig verkregen bewijsstukken niet langer in beginsel toegelaten worden.

Meer lezen
zaterdag 03 juli 2021

Standpunt actieve kennisgevingsplicht bij verzamelen van gegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op 2 juni 2021 maakte de OVB haar standpunt over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, met het oog op het invoeren van een actieve kennisgevingsplicht met betrekking tot bepaalde specifieke methoden voor het verzamelen van gegevens (DOC 55 1763) over aan de Kamercommissie Justitie.

Meer lezen
woensdag 03 februari 2021

Standpunt grootschalig DNA-onderzoek

Op 3 februari 2021 hebben we ons standpunt over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter facilitering van grootschalig DNA-onderzoek (DOC55-1756/001) overgemaakt aan de kamercommissie Justitie.

Meer lezen
dinsdag 11 augustus 2020

Standpunt invoering nieuw wetboek van strafvordering

De OVB stelde op eigen initiatief een artikelsgewijs advies op bij het wetsvoorstel tot invoering van een nieuw wetboek van strafvordering.

Meer lezen
dinsdag 14 juli 2020

Standpunt wetsvoorstel tot invoering van een nieuw Strafwetboek

De OVB verwelkomt de algemene uitwerking van het ingediende nieuwe Strafwetboek en onderschrijft de elementaire bouwstenen: accuraat, coherent en eenvoudig. Zij heeft de Kamercommissie Justitie niettemin geadviseerd met uitgebreide nota’s bij zowel Boek 1 als Boek 2, die de voornaamste juridisch-technische en praktische opmerkingen bundelen.

Meer lezen
dinsdag 03 december 2019

Standpunt polygraaftest

Wetsvoorstel nr. 0577/001 wil het gebruik van de polygraaf, ook bekend als leugendetector, inschrijven in een nieuw hoofdstuk in het Wetboek van Strafvordering.

Enerzijds erkent de OVB dat de wetgever daarmee een praktijk die reeds vele jaren wordt toegepast op basis van omzendbrieven wettelijk verankert en zo ook het rechtszekerheidsbeginsel bevordert.

Anderzijds is de OVB radicaal gekant tegen het gebruik van de polygraaftest in se en bijgevolg ook tegen een wetsvoorstel dat het gebruik van dergelijke test verder valideert en de rechtswaarborgen in het kader van de test niet verder uitbreidt.

Meer lezen
vrijdag 17 juli 2020

Standpunt hervorming assisen

We pleiten niet uitdrukkelijk voor of tegen de afschaffing van de volksjury, maar vinden de specifieke invulling van de beleidskeuze en de gevolgen op de procedure veel belangrijker.

Meer lezen
maandag 20 april 2020

Standpunt KB nr. 3: geen inachtneming terbeschikkingstelling voor onderbreking van strafuitvoering

De OVB staat kritisch tegenover de interpretatie van de temporele uitsluitingsvoorwaarden van de onderbreking van de strafuitvoering door het Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen van de FOD Justitie.

De lezing strookt niet met de ratio legis van de maatregel en de essentie van de terbeschikkingstelling en vertoont een inconsistentie met een andere bepaling uit het besluit.

Meer lezen
maandag 02 december 2019

Standpunt invoering van het stalkingalarm

De OVB reageert positief op de intentie van de wetgever om de veel voorkomende problematiek van huiselijk geweld en partnergeweld verder aan te pakken. Dat neemt niet weg dat de OVB een uitgebreide reeks fundamentele opmerkingen en vragen bij de voorstellen heeft

Meer lezen
maandag 02 december 2019

Standpunt bestrijding wraakporno

De OVB juicht toe dat de wetgever voortschrijdend inzicht vertoont in de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte privébeelden en -video’s via moderne communicatiemiddelen en -kanalen, maar heeft evenwel ook enkele belangrijke opmerkingen bij het wetsvoorstel.

Meer lezen
woensdag 05 juni 2019

Standpunt wet 5 mei 2019 met o.a. 'quick wins Assisen'

De wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken brengt uiteenlopende wijzigingen aan met betrekking tot het straf- en strafprocesrecht. De OVB brengt u op de hoogte van de voornaamste aanpassingen.

Meer lezen
woensdag 20 maart 2019

Standpunt procedure strafuitvoeringsrechter bij korte vrijheidsstraffen

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder beoogt niet enkel effectieve uitwerking te geven aan de wet van 17 mei 2006, ze maakt de procedure die daarin voorzien wordt ook schriftelijk. De OVB presenteerde haar opmerkingen op een hoorzitting van de Kamercommissie Justitie op 20 maart 2019.

Meer lezen
donderdag 04 oktober 2018

Standpunt minnelijke schikking in strafzaken

De minnelijke schikking in strafzaken is slechts één voorbeeld van de vele recente bewegingen en wijzigingen in het strafrecht. Sinds de verruiming van die vorm van alternatieve afhandeling in 2011 onderging het mechanisme verschillende aanpassingen, zowel gestuurd door rechtspraak als door wetgeving. Dit standpunt biedt een overzicht.

Meer lezen
vrijdag 27 april 2018

Standpunt spijtoptanten

De Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis voert een algemene wettelijke regeling in voor spijtoptanten in het kader van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme.

Meer lezen
woensdag 21 maart 2018

Standpunt wetsvoorstel snelrechtprocedure

Op 19 maart 2018 verscheen het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de snelrechtprocedure betreft op de website van de Kamer. Samen met het op 21 februari 2018 verschenen wetsvoorstel betreffende de procedure van onmiddellijke verschijning, is dat al het tweede initiatief op korte tijd om het snelrecht terug in te voeren.

Meer lezen
dinsdag 20 maart 2018

Standpunt hervorming wetboek strafvordering

Op 20 maart 2018 organiseerde de Kamercommissie justitie een hoorzitting met de leden van de commissie tot hervorming van het strafprocesrecht. Daarop werden de krachtlijnen toegelicht van de voorstellen die de commissie formuleerde met als doel de opstelling van een nieuw Wetboek van Strafvordering.

Meer lezen
dinsdag 09 januari 2018

Standpunt wijzigingen diverse bepalingen straf(proces)recht

De OVB heeft zijn advies gegeven in de Kamercommissie Justitie inzake het wetsontwerp houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht (Parl.St., Kamer, 54-2753-001).

Meer lezen
donderdag 07 september 2017

Standpunt verhoor niet-aangehouden minderjarige verdachte

Een nota van het College van procureurs-generaal van 29 juni 2017 liet minderjarigen toe om afstand te doen van hun recht op bijstand tijdens het verhoor op voorwaarde dat de advocaat daarmee instemt. De OVB stond daar zeer kritisch tegenover en verduidelijkte met dit standpunt wat van iedere advocaat die wordt opgeroepen in het kader van het verhoor van minderjarigen verwacht wordt.

Meer lezen
woensdag 02 augustus 2017

Standpunt minderjarige verdachten genieten onvoorwaardelijk recht op toegang tot advocaat

De OVB neemt standpunt in over het onvoorwaardelijk recht op toegang tot een advocaat voor minderjarige verdachten.

Meer lezen
woensdag 05 juli 2017

Standpunt strafbaarstelling kraken

De OVB heeft schriftelijk advies verleend aan de Kamercommissie Justitie over het wetsvoorstel van het Strafwetboek voor wat betreft het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerend goed.

Meer lezen
vrijdag 02 december 2016

Standpunt afluisteren van gesprekken tussen een advocaat en zijn cliënt: horen, zien maar vooral zwijgen

De OVB neemt standpunt in over de tapmaatregel en het beroepsgeheim van de advocaat.

Meer lezen
woensdag 26 oktober 2016

Standpunt wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek

Op vraag van de leden van de Kamercommissie Justitie heeft de OVB een advies opgesteld naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek.

Meer lezen
donderdag 24 november 2016

Standpunt Salduz bis wet

De wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord (Salduz bis) breidt het consultatie- en bijstandsrecht van verdachten bij het verhoor uit. De OVB zet de voornaamste wijzigingen van de nieuwe Salduzwet voor u op een rij.

Meer lezen
donderdag 06 oktober 2016

Standpunt wetsontwerp betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord

Op vraag van de leden van de Kamercommissie Justitie heeft de OVB een schriftelijk advies opgesteld aangaande het wetsontwerp over bepaalde rechten van personen die worden verhoord.

Meer lezen
woensdag 28 september 2016

Standpunt verlenging arrestatietermijn zonder rechterlijke controle

In het kader van de terreurmaatregelen die de regering vooropstelt, werd voorgesteld de arrestatietermijn voor terrorismemisdrijven te verlengen tot 72 uur. De OVB erkent dat de terreurdreiging in bepaalde gevallen uitzonderlijke maatregelen kunnen rechtvaardigen, maar wijst niettemin op de permanente bescherming van onze fundamentele rechten en vrijheden.

Meer lezen
zondag 11 september 2016

Standpunt impact uitbreiding BOM-wet

De OVB stelt dat de uitbreiding van de BOM-wet en de informaticarecherche de grondrechten van de burger ondergraaft.

Meer lezen
woensdag 15 juni 2016

Standpunt EHRM eist verhoor kroongetuigen ter zitting

De OVB neemt standpunt in over het belang van het ondervragingsrecht van kroongetuigen.

Meer lezen
zondag 03 april 2016

Standpunt gebruik model grievenformulier

Overeenkomstig artikel 204 Sv. moeten de grieven, hier inbegrepen de procedurele grieven, worden opgegeven in geval van hoger beroep.

Het volstaat daarbij het model zoals door de Koning bepaalt bij Koninklijk Besluit van 18 februari 2016 ingevuld in te dienen.

Meer lezen
maandag 22 februari 2016

Standpunt wijzigingen inzake internering

De Orde van Vlaamse Balies is al jaren bekommerd om de mensonterende toestand van geesteszieke delinquenten, die zonder kwalitatieve behandeling wegkwijnen in de gevangenis. In het kader van het wetsontwerp "Potpourri III", dat wijzigingen aanbrengt aan de interneringswet van 5 mei 2014, heeft de OVB enkele opmerkingen geformuleerd.

Meer lezen
donderdag 03 december 2015

Standpunt beleidsnota Justitie van 10 november 2015

De minister van Justitie heeft zijn beleidsnota op 10 november 2015 neergelegd in de Kamer. De studiedienst van de OVB belicht de aspecten die voor de advocatuur het meest relevant zijn.

Meer lezen
maandag 15 juni 2015

Standpunt videoconferenties raadkamer

De OVB neemt standpunt in over het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis.

Meer lezen
zaterdag 23 mei 2015

Standpunt hervorming strafprocedure

De OVB neemt standpunt in over de hervorming van het strafprocesrecht.

Meer lezen
woensdag 25 maart 2015

Standpunt strafbaar stellen van pesten

De OVB neemt standpunt in over de algemene strafbaarstelling van pesten.

Meer lezen
dinsdag 25 april 2023

Standpunt resolutie kindermishandeling

Niettegenstaande het belang van het thema, biedt het voorstel van resolutie over de justitiële aanpak van daders van kindermishandeling geen meerwaarde.

Meer lezen
dinsdag 25 november 2014

Standpunt jeugdsanctierecht

Het jeugdsanctierecht is sinds de Zesde Staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid. De OVB heeft aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een nota overgemaakt met daarin de minimale vereisten waaraan het nieuwe Vlaamse jeugdsanctierecht volgens haar moet voldoen.

Meer lezen
donderdag 06 februari 2014

Standpunt rechtspreken in gevangenissen: advocatuur werkt niet mee

De Orde van Vlaamse Balies protesteert zeer heftig tegen de plannen van de regering om zittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling binnen de gevangenis te laten plaatsvinden.

Meer lezen
donderdag 23 januari 2014

Standpunt wetsontwerp strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek

De wetsontwerpen van 9 juli 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken riepen naast het klassiek opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek een derde soort onderzoek in het leven: het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO).

Meer lezen
dinsdag 14 januari 2014

Standpunt wetsvoorstel betreffende de internering van personen

De OVB formuleert de voornaamste kritieken vanuit de advocatuur op het wetsvoorstel van 21 februari 2013 betreffende de internering van personen.

Meer lezen
dinsdag 02 januari 2024

Wetsvoorstel wijziging intrekking rijbewijs

We hebben advies geleverd bij twee wetsvoorstellen tot wijziging van de verlenging van de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs in de…
Meer lezen