Ga verder naar de inhoud
vrijdag 12 mei 2023

Standpunt telefonische uitnodiging tot deelname polygraaftest

Het gebeurt dat verbalisanten verdachten telefonisch de vraag stellen of ze bereid zijn deel te nemen aan een polygraaftest. We onderzoeken…
Meer lezen
vrijdag 12 mei 2023

Standpunt voorontwerp van SMS III-wet

We leverden een advies bij het voorontwerp van wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken III aan het kabinet van Justitie.
Meer lezen
dinsdag 02 mei 2023

Standpunt strafverzwaring bij verlies embryo of foetus na intrafamiliaal geweld

We hebben een advies geschreven bij het wetsvoorstel om te voorzien in een verzwarende omstandigheid voor opzettelijke slagen, verwondingen…
Meer lezen
donderdag 16 maart 2023

Standpunt herstel in eer en rechten na internering

We kunnen ons vinden in het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 5 mei 2014 betreffende de…
Meer lezen
woensdag 02 november 2022

Standpunt DIOB

We staan erg kritisch tegenover het voorontwerp van wet tot instelling van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en de oprichting van een…
Meer lezen
maandag 10 januari 2022

Standpunt verbod op geweld tegen kinderen

De OVB staat achter de wetsvoorstellen om het verbod op geweld tegen kinderen uitdrukkelijk in het Burgerlijk Wetboek te verankeren. We…
Meer lezen
woensdag 05 januari 2022

Standpunt behandeling seksuele misdrijven achter gesloten deuren

De OVB ziet geen meerwaarde in de wetsvoorstellen tot wijziging van artikel 190 Sv. om de behandeling van de zaak bij seksuele misdrijven…
Meer lezen
dinsdag 20 april 2021

Standpunt audiovisuele opname verhoor meerderjarige slachtoffers

Op 16 april 2021 maakte de OVB haar standpunt over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de…
Meer lezen
vrijdag 09 juli 2021

Standpunt incest als afzonderlijk misdrijf

De Kamercommissie Justitie nodigde de OVB uit om een advies te schrijven bij het wetsvoorstel om incest als strafbaar feit in het…
Meer lezen
donderdag 23 september 2021

Standpunt hervorming seksueel strafrecht

We hebben op eigen initiatief een advies geschreven bij het langverwachte wetsontwerp tot hervorming van het seksueel strafrecht (DOC…
Meer lezen
woensdag 21 april 2021

Standpunt drukpersmisdrijven

De OVB steunt het opzet achter de wetsvoorstellen tot wijziging van de artikelen 25 en 150 van de Grondwet (DOC55-1790/001 en 1791/001)…
Meer lezen
maandag 03 mei 2021

Standpunt DNA-profiel bij seksueel geweld

Op 26 mei 2021 maakte de OVB haar standpunt over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende het…
Meer lezen
zaterdag 03 juli 2021

Standpunt bijzondere bewijswaarde voor vaststellingen door onbemande toestellen

De OVB is gekant tegen een veralgemeende uitbreiding van de bijzondere bewijswaarde voor alle verkeersovertredingen die vastgesteld worden…
Meer lezen
donderdag 18 november 2021

Standpunt bemiddeling intrafamiliaal geweld

Op uitnodiging van de Kamercommissie Justitie hebben we een advies voorbereid bij het wetsvoorstel dat de rechter niet langer de…
Meer lezen
maandag 18 oktober 2021

Standpunt Antigoonleer

De OVB pleit in een advies aan het kabinet van de minister van Justitie voor een volledige hervorming van de Antigoonleer. Het huidige…
Meer lezen
zaterdag 03 juli 2021

Standpunt actieve kennisgevingsplicht bij verzamelen van gegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Op 2 juni 2021 maakte de OVB haar standpunt over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de…
Meer lezen
woensdag 03 februari 2021

Standpunt grootschalig DNA-onderzoek

Op 3 februari 2021 hebben we ons standpunt over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter facilitering van…
Meer lezen
dinsdag 11 augustus 2020

Standpunt invoering nieuw wetboek van strafvordering

De OVB stelde op eigen initiatief een artikelsgewijs advies op bij het wetsvoorstel tot invoering van een nieuw wetboek van strafvordering.
Meer lezen
dinsdag 14 juli 2020

Standpunt wetsvoorstel tot invoering van een nieuw Strafwetboek

De OVB verwelkomt de algemene uitwerking van het ingediende nieuwe Strafwetboek en onderschrijft de elementaire bouwstenen: accuraat,…
Meer lezen
dinsdag 03 december 2019

Standpunt polygraaftest

Wetsvoorstel nr. 0577/001 wil het gebruik van de polygraaf, ook bekend als leugendetector, inschrijven in een nieuw hoofdstuk in het…
Meer lezen
vrijdag 17 juli 2020

Standpunt hervorming assisen

We pleiten niet uitdrukkelijk voor of tegen de afschaffing van de volksjury, maar vinden de specifieke invulling van de beleidskeuze en de…
Meer lezen
maandag 20 april 2020

Standpunt KB nr. 3: geen inachtneming terbeschikkingstelling voor onderbreking van strafuitvoering

De OVB staat kritisch tegenover de interpretatie van de temporele uitsluitingsvoorwaarden van de onderbreking van de strafuitvoering door…
Meer lezen
maandag 02 december 2019

Standpunt invoering van het stalkingalarm

De OVB reageert positief op de intentie van de wetgever om de veel voorkomende problematiek van huiselijk geweld en partnergeweld verder…
Meer lezen
maandag 02 december 2019

Standpunt bestrijding wraakporno

De OVB juicht toe dat de wetgever voortschrijdend inzicht vertoont in de niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte privébeelden en…
Meer lezen
woensdag 05 juni 2019

Standpunt wet 5 mei 2019 met o.a. 'quick wins Assisen'

De wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken brengt uiteenlopende wijzigingen aan met betrekking tot het straf- en…
Meer lezen
woensdag 20 maart 2019

Standpunt procedure strafuitvoeringsrechter bij korte vrijheidsstraffen

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder beoogt niet…
Meer lezen
donderdag 04 oktober 2018

Standpunt minnelijke schikking in strafzaken

De minnelijke schikking in strafzaken is slechts één voorbeeld van de vele recente bewegingen en wijzigingen in het strafrecht. Sinds de…
Meer lezen
vrijdag 27 april 2018

Standpunt spijtoptanten

De Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende toezeggingen in het kader van de strafvordering, de…
Meer lezen
woensdag 21 maart 2018

Standpunt wetsvoorstel snelrechtprocedure

Op 19 maart 2018 verscheen het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de snelrechtprocedure betreft op de…
Meer lezen
dinsdag 20 maart 2018

Standpunt hervorming wetboek strafvordering

Op 20 maart 2018 organiseerde de Kamercommissie justitie een hoorzitting met de leden van de commissie tot hervorming van het…
Meer lezen
dinsdag 09 januari 2018

Standpunt wijzigingen diverse bepalingen straf(proces)recht

De OVB heeft zijn advies gegeven in de Kamercommissie Justitie inzake het wetsontwerp houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het…
Meer lezen
donderdag 07 september 2017

Standpunt verhoor niet-aangehouden minderjarige verdachte

Een nota van het College van procureurs-generaal van 29 juni 2017 liet minderjarigen toe om afstand te doen van hun recht op bijstand…
Meer lezen
woensdag 02 augustus 2017

Standpunt minderjarige verdachten genieten onvoorwaardelijk recht op toegang tot advocaat

De OVB neemt standpunt in over het onvoorwaardelijk recht op toegang tot een advocaat voor minderjarige verdachten.
Meer lezen
woensdag 05 juli 2017

Standpunt strafbaarstelling kraken

De OVB heeft schriftelijk advies verleend aan de Kamercommissie Justitie over het wetsvoorstel van het Strafwetboek voor wat betreft het…
Meer lezen
vrijdag 02 december 2016

Standpunt afluisteren van gesprekken tussen een advocaat en zijn cliënt: horen, zien maar vooral zwijgen

De OVB neemt standpunt in over de tapmaatregel en het beroepsgeheim van de advocaat.
Meer lezen
woensdag 26 oktober 2016

Standpunt wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek

Op vraag van de leden van de Kamercommissie Justitie heeft de OVB een advies opgesteld naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging…
Meer lezen
donderdag 24 november 2016

Standpunt Salduz bis wet

De wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord (Salduz bis) breidt het consultatie- en…
Meer lezen
donderdag 06 oktober 2016

Standpunt wetsontwerp betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord

Op vraag van de leden van de Kamercommissie Justitie heeft de OVB een schriftelijk advies opgesteld aangaande het wetsontwerp over bepaalde…
Meer lezen
woensdag 28 september 2016

Standpunt verlenging arrestatietermijn zonder rechterlijke controle

In het kader van de terreurmaatregelen die de regering vooropstelt, werd voorgesteld de arrestatietermijn voor terrorismemisdrijven te…
Meer lezen
zondag 11 september 2016

Standpunt impact uitbreiding BOM-wet

De OVB stelt dat de uitbreiding van de BOM-wet en de informaticarecherche de grondrechten van de burger ondergraaft.
Meer lezen
woensdag 15 juni 2016

Standpunt EHRM eist verhoor kroongetuigen ter zitting

De OVB neemt standpunt in over het belang van het ondervragingsrecht van kroongetuigen.
Meer lezen
zondag 03 april 2016

Standpunt gebruik model grievenformulier

Overeenkomstig artikel 204 Sv. moeten de grieven, hier inbegrepen de procedurele grieven, worden opgegeven in geval van hoger beroep. Het…
Meer lezen
maandag 22 februari 2016

Standpunt wijzigingen inzake internering

De Orde van Vlaamse Balies is al jaren bekommerd om de mensonterende toestand van geesteszieke delinquenten, die zonder kwalitatieve…
Meer lezen
donderdag 03 december 2015

Standpunt beleidsnota Justitie van 10 november 2015

De minister van Justitie heeft zijn beleidsnota op 10 november 2015 neergelegd in de Kamer. De studiedienst van de OVB belicht de aspecten…
Meer lezen
maandag 15 juni 2015

Standpunt videoconferenties raadkamer

De OVB neemt standpunt in over het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis.
Meer lezen
zaterdag 23 mei 2015

Standpunt hervorming strafprocedure

De OVB neemt standpunt in over de hervorming van het strafprocesrecht.
Meer lezen
woensdag 25 maart 2015

Standpunt strafbaar stellen van pesten

De OVB neemt standpunt in over de algemene strafbaarstelling van pesten.
Meer lezen
dinsdag 25 april 2023

Standpunt resolutie kindermishandeling

Niettegenstaande het belang van het thema, biedt het voorstel van resolutie over de justitiële aanpak van daders van kindermishandeling…
Meer lezen
dinsdag 25 november 2014

Standpunt jeugdsanctierecht

Het jeugdsanctierecht is sinds de Zesde Staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid. De OVB heeft aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid…
Meer lezen
donderdag 06 februari 2014

Standpunt rechtspreken in gevangenissen: advocatuur werkt niet mee

De Orde van Vlaamse Balies protesteert zeer heftig tegen de plannen van de regering om zittingen van de raadkamer en de kamer van…
Meer lezen
donderdag 23 januari 2014

Standpunt wetsontwerp strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek

De wetsontwerpen van 9 juli 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de…
Meer lezen
dinsdag 14 januari 2014

Standpunt wetsvoorstel betreffende de internering van personen

De OVB formuleert de voornaamste kritieken vanuit de advocatuur op het wetsvoorstel van 21 februari 2013 betreffende de internering van…
Meer lezen