Ga verder naar de inhoud
donderdag 20 juni 2024

Aanbevelingen derdepartijfinanciering

We hebben een aantal aanbevelingen opgesteld voor advocaten in reactie op de groeiende praktijk van derdepartijfinanciering (DPF), die momenteel in België noch wettelijk, noch deontologisch is geregeld. Deze aanbevelingen nemen geen standpunt in over de controverses rond DPF en vormen geen bindende deontologische regels.

Meer lezen
donderdag 15 september 2022

Standpunt diverse bepalingen Ger.W.

Op verzoek van het kabinet van de minister van Justitie schreven we een bondige nota bij een voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, in het bijzonder bij de bepalingen tot wijziging van artikelen 23, 488 tweede lid en 1344bis Ger.W. en tot invoeging van een nieuw artikel 961/4 Ger.W.

Enkele van onze opmerkingen werden meegenomen in het ontwerp dat uiteindelijk heeft geleid tot de wet van 26 december 2022.

Meer lezen
dinsdag 20 april 2021

Tweede Standpunt wijziging Gerechtelijk Wetboek niet voor beslag vatbare goederen

Het wetsvoorstel van 17 september 2019 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen wil een aanpassing van de lijst van tegen beslag beschermde goederen, de verlenging van de termijn om verzet te doen met betrekking tot de onbeslagbare goederen (middels aanpassing van artikel 1408 Ger.W.) en de verlenging van de termijn tussen de beslaglegging en de openbare verkoop (middels aanpassing van artikel 1520 Ger.W.).

De OVB onthaalt het wetsvoorstel positief en is verheugd om vast te stellen dat de aanbevelingen die zij enkele jaren geleden deed bij een gelijkaardig wetsvoorstel grotendeels werden overgenomen.

Meer lezen
zondag 26 juli 2020

Standpunt IOS-procedure

De uitbreiding van de procedure ‘invordering van onbetwiste geldschulden’ (IOS-procedure) naar B2C-relaties wordt door de OVB betwist.

Die procedure was ten tijde van de invoering ervan, en nu nog steeds, onderhevig aan kritiek. Ook wij hebben herhaaldelijk gewezen op bepaalde tekortkomingen van de IOS-procedure. Het grootste pijnpunt is volgens ons dat de IOS-procedure geen adequate rechterlijke controle voorziet.

Meer lezen
dinsdag 23 juni 2020

Standpunt wetsvoorstel tijdelijke en structurele schuldhulpverlening

We schreven een kritische nota over het wetsvoorstel over tijdelijke en structurele schuldhulpverlening.

We wijzen er onder andere op dat de voorgestelde regeling de schuldeiser blokkeert in de tenuitvoerlegging en de (gevoelige) gegevens van kwetsbare mensen opneemt in een platform dat werd ontwikkeld door één gerechtsdeurwaarderskantoor. Het platform stuit ook op ernstige bezwaren vanuit de invalshoek van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook schuift het wetsvoorstel het beroepsgeheim van het OCMW aan de kant en ondergraaft het onder meer de collectieve schuldenregeling en het faillissement, die veel meer waarborgen bieden dan de voorgestelde regeling.

Meer lezen
maandag 25 februari 2019

Standpunt nietigheid n.a.v. het ontbreken van het rijksregister- of ondernemingsnummer

De wet van 14 oktober 2018 die de griffierechten verhoogt, legt ook de verplichting op om het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer te vermelden in rechterlijke uitspraken, dagvaardingen en verzoekschriften, en dat op straffe van nietigheid. De studiedienst onderzocht de draagwijdte van die nietigheid en licht het relatief karakter ervan verder toe.

Meer lezen
vrijdag 01 februari 2019

Standpunt verplichte vermelding rijksregister- of ondernemingsnummer

De wet van 14 oktober 2018 verhoogt niet alleen de griffierechten vanaf 1 februari 2019, maar legt ook de verplichting op om het rijksregisternummer (in geval van natuurlijke personen) of het ondernemingsnummer (in geval van rechtspersonen) te vermelden in dagvaardingen, vonnissen en verzoekschriften op straffe van nietigheid.

Meer lezen
vrijdag 24 augustus 2018

Standpunt ontwerp-KB rechtsplegingsvergoeding

Op verzoek van minister van Justitie Koen Geens bezorgde de Orde van Vlaamse Balies (OVB) op 14 augustus 2018 haar schriftelijk advies over het ontwerp van Koninklijk Besluit (KB) tot wijziging van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding (RPV) bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010 tot wijziging van de artikelen 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 162bis van het Wetboek van strafvordering.

Meer lezen
woensdag 04 juli 2018

Standpunt wijziging Gerechtelijk Wetboek niet voor beslag vatbare goederen

De OVB werd door de Kamercommissie Justitie uitgenodigd om haar standpunt toe te lichten op de hoorzitting van 4 juli 2018 over het wetsvoorstel van 8 juni 2017 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen.

Het wetsvoorstel beoogt een aanpassing van de lijst van tegen beslag beschermde goederen en de verlenging van de termijn om verzet te doen met betrekking tot de onbeslagbare goederen, door middel van de aanpassing van artikel 1408 Ger.W.

Meer lezen
dinsdag 06 maart 2018

Standpunt bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen

De OVB werd uitgenodigd om haar standpunt toe te lichten op de hoorzitting van de Kamercommissie Justitie van 6 maart 2018 over het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.

Het standpunt van de OVB beperkt zich tot de bepalingen over de alternatieve vormen van geschillenoplossing uit het wetsontwerp.

Meer lezen
maandag 03 juli 2017

Standpunt hervorming griffierechten II

De OVB neemt standpunt in over het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen.

Meer lezen
donderdag 01 december 2016

Standpunt amendement afschaffing nutteloze kostenregeling PP IV

De OVB schreef in december 2016 een amendement tot afschaffing van de regeling van de nutteloze kosten opgenomen in de Potpourri IV-wet.

Meer lezen
vrijdag 07 oktober 2016

Standpunt kosten invorderingsprocedure onbetwiste schuldvorderingen

De OVB heeft in het najaar van 2016 een nota ter beschikking gesteld met middelen om verweer te voeren tegen een onterechte veroordeling van de eisende partij in de kosten indien gekozen wordt voor een gerechtelijke procedure in plaats van gebruik te maken van de buitengerechtelijke invorderingsprocedure voor onbetwiste geldschulden.

Meer lezen
donderdag 03 december 2015

Standpunt beleidsnota Justitie van 10 november 2015

De minister van Justitie heeft zijn beleidsnota op 10 november 2015 neergelegd in de Kamer. De studiedienst van de OVB belicht de aspecten die voor de advocatuur het meest relevant zijn.

Meer lezen
dinsdag 01 september 2015

Standpunt wetsontwerp PP I - hoorzitting 26 aug 2015

De OVB werd gehoord op de hoorzitting van de Kamercommissie Justitie van 26 augustus 2015. De OVB bezorgde naar aanleiding daarvan haar geactualiseerd standpunt inzake het eerste potpourriwetsontwerp.

Meer lezen
vrijdag 10 april 2015

Standpunt hervorming griffierechten I

De OVB neemt standpunt in over het wetsontwerp tot hervorming van de griffierechten.

Meer lezen
woensdag 25 januari 2006

Standpunt advocaten als plaatsvervangende rechters

De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies nam op 25 januari 2006 een standpunt in over de problematiek van de advocaat als plaatsvervangend rechter.

De advocatuur kan enkel haar medewerking verlenen aan een systeem van benoemde plaatsvervangende rechters waarop hooguit occasioneel een beroep kan worden gedaan, louter om een rechtscollege uit de nood te helpen.

Meer lezen

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Gerechtelijk recht
donderdag 20 juni 2024

Groeiende praktijk van derdepartijfinanciering: aanbevelingen

We hebben een aantal aanbevelingen opgesteld voor advocaten in reactie op de groeiende praktijk van derdepartijfinanciering (DPF), die momenteel in België noch wettelijk, noch deontologisch is geregeld. Deze aanbevelingen nemen geen standpunt in over de controverses rond DPF en vormen geen bindende deontologische regels.

Meer lezen
Gerechtelijk recht
vrijdag 07 juni 2024

Indexering van de rechtsplegingsvergoeding voortaan anders geregeld

Artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 koppelt de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Op 5 juni 2024 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 mei 2024 gepubliceerd, dat een wijziging van het KB van 26 oktober 2007 doorvoert.

Meer lezen
Gerechtelijk recht Digitalisering
maandag 13 mei 2024

Digitaliseringswetten I, Ibis en II: een digitale bloemlezing

Tijdens de laatste maanden van deze legislatuur heeft de Kamer nog drie wetsontwerpen van de minister van Justitie goedgekeurd die bijdragen tot de digitalisering van de werking van justitie. We geven u een overzicht van de belangrijkste bepalingen die de advocatuur aanbelangen.

Meer lezen
Gerechtelijk recht
dinsdag 24 oktober 2023

Word lid van het bureau van de Federale Bemiddelingscommissie

Hebt u interesse in het mandaat van lid van het bureau van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC)? Lees dan aan welke voorwaarden u moet voldoen en stel u kandidaat uiterlijk op 31 oktober 2023.

Meer lezen
Werken
Gerechtelijk recht Digitalisering
vrijdag 19 mei 2023

Online beheer van fiscale procedures voor advocaten-bewindvoerders

Treedt u als advocaat ook op als bewindvoerder? En weet u dat u online de fiscale procedures voor uw cliënten bij de FOD Financiën kunt beheren? We zetten het voor u nog eens allemaal op een rij!

Meer lezen
Strafrecht Standpunt
vrijdag 12 mei 2023

Nieuwe SMS, nieuwe bezwaren

Het kabinet Justitie heeft haar vierde poging om justitie menselijker, sneller en straffer te maken ingediend in de Kamer. We bekijken het ontwerp kritisch in de context van onze opmerkingen bij het voorontwerp.

Meer lezen
Recht
Gerechtelijk recht Strafrecht
donderdag 04 mei 2023

OVB naar Grondwettelijk Hof tegen databank vonnissen en arresten

We hebben een vernietigingsberoep ingediend bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet van 16 oktober 2022. Hoewel die wet eindelijk een databank opricht waarin vrijwel alle vonnissen en arresten van de rechterlijke orde zullen worden gepubliceerd, gebeurt dat niet op een manier die het recht op een eerlijk proces garandeert.

Meer lezen
Gerechtelijk recht
donderdag 16 maart 2023

Maak het informatieblad rechtsmiddelen over aan gerechtsdeurwaarder

De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen verzoekt de advocatuur om het informatieblad rechtsmiddelen (nieuw artikel 780/1 Ger.W.) samen met de uitgifte over te maken aan de gerechtsdeurwaarder.

Meer lezen
Speeltuin
Publiekrecht Standpunt
vrijdag 30 december 2022

Nationaal toegangsverbod voor recreatiegebieden: gebouwd op los zand?

Een nieuw wetsvoorstel wil komaf maken met de jaarlijkse overlast in recreatiegebieden door te voorzien in een systeem van gegevensuitwisseling over personen tegen wie een plaatsverbod voor zulke gebieden loopt. De OVB bespeurt hierin echter een te verregaande beperking van het recht op persoonlijke bewegingsvrijheid.

Meer lezen