Ga verder naar de inhoud

Word lid van het bureau van de Federale Be­mid­de­lings­com­mis­sie

dinsdag 24 oktober 2023

Hebt u interesse in het mandaat van lid van het bureau van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC)? Lees dan aan welke voorwaarden u moet voldoen en stel u kandidaat uiterlijk op 31 oktober 2023.

Sofie Verherstraeten

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Het bureau van de Federale Be­mid­de­lings­com­mis­sie (FBC)

De FBC is in het leven geroepen om als centraal orgaan, op federaal niveau, te waken over de ontwikkeling en de kwaliteit van de bemiddeling via de erkenning van de bemiddelaar.

De FBC bestaat uit een aantal organen, waaronder het bureau. Het bureau van de FBC legt voorstellen over bepaalde aangelegenheden voor aan de algemene vergadering, verzekert het dagelijks beheer, coördineert de activiteiten van de commissie, bereidt het jaarverslag voor en legt het ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering, stelt een huishoudelijk reglement op, enz.

Het bureau van de FBC bestaat uit acht vaste leden en acht plaatsvervangende leden, te weten: vier notarissen, vier advocaten, twee magistraten (of emeritus- of eremagistraten), twee gerechtsdeurwaarders, alsook vier vertegenwoordigers van de bemiddelaars die geen van de voormelde beroepen uitoefenen. Het bureau omvat evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

De vaste en plaatsvervangende leden worden door de minister van Justitie aangewezen, op met redenen omklede voordracht van de volgende instanties: de OBFG, de OVB, de KFBN, de HRJ en de representatieve instanties voor de bemiddelaars die het beroep van advocaat noch van notaris noch van gerechtsdeurwaarder noch van magistraat uitoefenen en die ook geen emeritus- of eremagistraten zijn.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Hun mandaat kan in principe slechts eenmaal worden verlengd.

Mandaat van lid van het bureau van de FBC Stel u kandidaat

Op 25 september 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad de oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van het bureau van de FBC.

U kan zich kandidaat stellen als:

  • U doet blijken van relevante competenties in het domein van de bemiddeling of op het stuk van praktijkervaring of opleiding inzake bemiddeling
  • U nog niet of slechts eenmaal een mandaat in de FBC heeft uitgeoefend

De kandidaturen worden binnen een maand na deze oproep, en uiterlijk op 31 oktober 2023, per aangetekende zending gericht aan de instantie waartoe de kandidaat behoort.

Wij vragen om uw kandidatuur aangetekend te versturen aan: Orde van Vlaamse Balies, ter attentie van de heer Peter Callens, voorzitter, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel. Graag ontvangen wij uw kandidatuur ook per e-mail: info@ordevanvlaamsebalies.be

Bij uw kandidatuur voegt u:

  • Uw curriculum vitae
  • Een motivatiebrief
  • Een uittreksel uit het strafregister
  • Het bewijs van een van de competenties vereist voor de functie
  • In voorkomend geval, het bewijs van uw erkenning

Ook interessant

Gerechtelijk recht
vrijdag 07 juni 2024

Indexering van de rechtsplegingsvergoeding voortaan anders geregeld

Artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 koppelt de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Op 5 juni 2024 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 mei 2024 gepubliceerd, dat een wijziging van het KB van 26 oktober 2007 doorvoert.

Meer lezen
Gerechtelijk recht Digitalisering
maandag 13 mei 2024

Digitaliseringswetten I, Ibis en II: een digitale bloemlezing

Tijdens de laatste maanden van deze legislatuur heeft de Kamer nog drie wetsontwerpen van de minister van Justitie goedgekeurd die bijdragen tot de digitalisering van de werking van justitie. We geven u een overzicht van de belangrijkste bepalingen die de advocatuur aanbelangen.

Meer lezen