Ga verder naar de inhoud

Indexering van de rechts­ple­gings­ver­goe­ding voortaan anders geregeld

vrijdag 07 juni 2024

Artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 koppelt de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Op 5 juni 2024 werd in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 16 mei 2024 gepubliceerd, dat een wijziging van het KB van 26 oktober 2007 doorvoert.

Deze nieuwe regeling wil uiteenlopende interpretaties over de indexering van de rechtsplegingsvergoeding voorkomen. Bovendien wordt het bedrag nu aangepast in overeenstemming met de wijziging van het indexcijfer, en wordt er dus niet langer met verhogingen of verlagingen van 10 procent gewerkt.

Sofie Verherstraeten

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

KB van 16 mei 2024 tot wijziging van het KB van 26 oktober 2007

Artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 koppelt de basis-, minimum- en maximumbedragen van de rechtsplegingsvergoeding aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Dat artikel zorgde evenwel voor verschillende interpretaties. We hebben om die reden aangedrongen op een wetgevend ingrijpen.

Op 5 juni 2024 werd het KB van 16 mei 2024 tot wijziging van het KB van 26 oktober 2007 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 wordt vervangen als volgt:

“De basis-, minimum- en maximumbedragen bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand maart 2007 (basis 2004). De geïndexeerde bedragen blijven ongewijzigd tot en met de maand waarin een nieuw indexcijfer van minstens 10 punten naar boven of naar beneden sinds de laatste indexering is bereikt.

Op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin een nieuw indexcijfer als bedoeld in het eerste lid, derde zin, is bereikt, worden de bedragen geïndexeerd overeenkomstig de volgende formule: het nieuwe geïndexeerde bedrag is gelijk aan het bedrag vermeld in de artikelen 2 tot en met 4, vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het resultaat wordt afgerond op twee decimalen.

De nieuwe geïndexeerde bedragen worden ter informatie gepubliceerd op de website van het College van de hoven en rechtbanken.”

Eindelijk duidelijkheid over de indexering van de rechtsplegingsvergoeding. Dat kunnen we als OVB alleen maar toejuichen.
— Nicolaas Vinckier, bestuurder

Verwachte voordelen van het KB van 16 mei 2024

In februari 2024 werden we gevraagd om een (spoed)advies te verstrekken over het ontwerp van KB tot wijziging van artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007.

We vinden het positief dat het nieuwe artikel 8 van het KB van 26 oktober 2007 tot doelstelling heeft om ervoor te zorgen dat de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding niet te frequent worden aangepast, en dat ze gelijke tred houden met de consumptieprijsindex.

Het verheugt ons te zien dat er rekening werd gehouden met onze suggesties:

  • Het KB van 16 mei 2024 bepaalt dat de nieuwe geïndexeerde bedragen ter informatie worden gepubliceerd op de website van het College van de hoven en rechtbanken. Wij hadden een suggestie in die zin gedaan (te vergelijken bijvoorbeeld met de website van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie waar een overzicht van de indexcijfers gepubliceerd wordt).

    Wij menen dat dergelijke bekendmaking duidelijkheid biedt aan alle actoren in het juridische veld en aan rechtzoekenden over (i) het tijdstip van indexering en (ii) de precieze aangepaste bedragen van de rechtsplegingsvergoeding. 
  • We hebben ook benadrukt dat het van groot belang is om zeer duidelijk aan te geven wanneer de allereerste indexering na de inwerkingtreding van het nieuwe KB moet plaatsvinden.

In­wer­king­tre­ding

Het KB van 16 mei 2024 treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Op het ogenblik van de inwerkingtreding van het KB van 16 mei 2024 blijven de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding ongewijzigd.

De eerstvolgende indexering na de inwerkingtreding van dit besluit vindt plaats op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin een indexcijfer van 145,78 dan wel 165,78 bereikt is. 

Ter info: de consumptieprijsindex van de maand mei 2024 bedroeg 161,05 punten (basis 2004).

Ook interessant

Gerechtelijk recht Digitalisering
maandag 13 mei 2024

Digitaliseringswetten I, Ibis en II: een digitale bloemlezing

Tijdens de laatste maanden van deze legislatuur heeft de Kamer nog drie wetsontwerpen van de minister van Justitie goedgekeurd die bijdragen tot de digitalisering van de werking van justitie. We geven u een overzicht van de belangrijkste bepalingen die de advocatuur aanbelangen.

Meer lezen
Gerechtelijk recht
dinsdag 24 oktober 2023

Word lid van het bureau van de Federale Bemiddelingscommissie

Hebt u interesse in het mandaat van lid van het bureau van de Federale Bemiddelingscommissie (FBC)? Lees dan aan welke voorwaarden u moet voldoen en stel u kandidaat uiterlijk op 31 oktober 2023.

Meer lezen