Ga verder naar de inhoud
donderdag 08 februari 2024

Standpunt wijzigingen wet persoon geesteszieke

We gaven advies bij het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet op de bescherming van de persoon van de geesteszieke. Nadien hebben we onze opmerkingen ook mogen verduidelijken tijdens een hoorzitting van de Kamercommissie Justitie. Het ingediende wetsontwerp is uiteindelijk tegemoetgekomen aan enkele van onze bekommernissen bij het voorontwerp.

Meer lezen
dinsdag 15 oktober 2019

Standpunt hervorming goederenrecht

Het wetsvoorstel houdende invoeging van boek 3 “Goederen” in het nieuw Burgerlijk Wetboek zorgt voor een hervorming van het goederenrecht. De OVB is positief over die voorgestelde hervorming omdat die zorgt voor modernisering, een betere structuur en een flexibilisering van het goederenrecht. De OVB heeft evenwel ook nog heel wat bemerkingen.

Meer lezen
vrijdag 29 maart 2019

Standpunt hervorming aansprakelijkheidsrecht

Bij het verschijnen van de voorsteltekst voor het voorontwerp (nieuw) aansprakelijkheidsrecht, heeft de OVB een overzicht gemaakt van de voornaamste verschillen met het huidige aansprakelijkheidsrecht.

Meer lezen
dinsdag 06 november 2018

Standpunt wijziging wetgeving onbekwaamheid

De OVB werd op 6 november 2018 in de Kamercommissie Justitie gehoord over het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het burgerlijk recht en tot vereenvoudiging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid, en van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Parl. St. Kamer 2017-18, nr. 54-3303/001).

De OVB verwelkomt de door het wetsontwerp voorgestelde wijzigingen aan de wetgeving inzake de onbekwaamheid. De OVB ondersteunt de meeste wijzigingen, maar signaleert ook een aantal aandachtspunten.

Meer lezen
dinsdag 29 mei 2018

Standpunt hervorming huwelijksvermogensrecht

De OVB verwelkomt het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake (parl.st. Kamer 2017-18, nr. 54-2848). Zij is van oordeel dat het een wetsvoorstel veel positieve ingrepen bevat, zoals het onderscheid tussen titre en finance en de betere wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen. Tegelijkertijd heeft de OVB ook een aantal punctuele bedenkingen.

Inmiddels is de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake, in het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2018 verschenen. De wet is in werking getreden op 1 september 2018. De studiedienst van de OVB publiceerde een zevende wetgevingsdossier over deze wet.

Meer lezen
dinsdag 23 mei 2017

Standpunt erfrecht

De OVB verwelkomt het wetsvoorstel tot hervorming van het erfrecht en heeft in de Kamercommissie Justitie van 23 mei 2017 haar observaties daaromtrent geformuleerd.

Meer lezen
dinsdag 23 mei 2017

Standpunt hervorming Burgerlijk Wetboek: goederen-, verbintenissen- en bewijsrecht

In december 2017 ging een publieke consultatie over de hervorming van het Burgerlijk Wetboek van start, meer bepaald over de voorstelteksten van het goederen-, verbintenissen- en bewijsrecht. De studiedienst van de OVB heeft die voorstelteksten bestudeerd en opmerkingen ingediend.

Meer lezen
vrijdag 24 oktober 2014

Standpunt hoorrecht minderjarigen in familierechtbank

Bij Koninklijk Besluit van 23 augustus 2014 werd het model van informatieformulier voor het hoorrecht van minderjarigen vanaf 12 jaar vastgesteld (BS 29 augustus 2014). De Orde van Vlaamse Balies kan zich niet vinden in dat model én in de werkwijze die de minderjarige moet volgen om effectief door de familierechtbank te worden gehoord. Dat liet zij weten aan de minister van Justitie.

Vervolgens werd tegemoetgekomen aan de verzuchtingen van de OVB door de invoering van nieuwe modellen van informatieformulieren bij KB van 28 april 2017 (BS 22 mei 2017). Die modellen zijn opgesteld in een toegankelijke, kindvriendelijke taal en vermelden uitdrukkelijk dat de minderjarige gratis een jeugdadvocaat kan raadplegen.

Meer lezen
vrijdag 24 oktober 2014

Standpunt statuut pleegouders

De OVB heeft tijdens de hoorzitting in de Kamercommissie Justitie op 29 april 2015 haar visie gegeven over de verschillende wetsvoorstellen tot invoering van een wettelijk statuut voor pleegouders. Het is positief dat de wetgever een juridisch statuut wil uitwerken voor pleegouders, zij het dat de OVB bij de voorliggende wetsvoorstellen een aantal bedenkingen (m.n. juridisch-technische aspecten en problemen) wenst te formuleren.

Meer lezen
vrijdag 24 oktober 2014

Standpunt persoonlijke verschijning familierechtbank


De OVB heeft schriftelijk advies verleend bij het wetsvoorstel van 18 december 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de persoonlijke verschijning in familiezaken betreft. Dat wetsvoorstel wil de verplichte persoonlijke verschijning van de partijen op de inleidingszitting van de familierechtbank afschaffen als op die zitting louter om een uitstel of om conclusietermijnen wordt gevraagd.

De OVB meent dat de voorgestelde wijzigingen zowel voor- als nadelen hebben.

Meer lezen
vrijdag 24 oktober 2014

Standpunt ouderschapsplan

De Orde van Vlaamse Balies meent dat het idee achter het ouderschapsplan een zeer goed en lovenswaardig idee is. De OVB kan zich echter niet vinden in het huidige wetsvoorstel om het ouderschapsplan te verplichten in het kader van een echtscheiding.

Meer lezen
vrijdag 24 oktober 2014

Standpunt beleidsnota Justitie van 10 november 2015

De minister van Justitie heeft zijn beleidsnota op 10 november 2015 neergelegd in de Kamer. De studiedienst van de OVB belicht de aspecten die voor de advocatuur het meest relevant zijn.

Meer lezen
vrijdag 24 oktober 2014

Standpunt wetsontwerp versnelde procedure foutloze aansprakelijkheid

In het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2017 is de wet gepubliceerd van 8 juni 2017 betreffende de coördinatie van het deskundig onderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid.

Meer lezen
donderdag 09 oktober 2014

Standpunt videoconferentie in jeugdzaken

De OVB wijst het gebruik van de videoconferentie in jeugdzaken af. De minderjarige moet steeds fysiek in de zittingszaal of in het kabinet van de jeugdrechter aanwezig zijn.

De OVB heeft hierover herhaaldelijk overlegd met de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. Bovendien nam zij op 6 juni 2014 deel aan een simulatie tussen het hof van beroep van Antwerpen en de gemeenschapsinstelling van Beernem.

Meer lezen
dinsdag 26 augustus 2014

Standpunt hervorming onbekwaamheidsstatuten

De wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2013.

Die wet voert één beschermingsstatuut in voor meerderjarige beschermde personen, namelijk het bewind.

Meer lezen
maandag 24 maart 2014

Standpunt wijziging DAVO-wet

De OVB is van oordeel dat het Wetsontwerp van 14 maart 2014 houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden, Parl.St. Kamer 2013-14, nr. 53K3452/1 (Senaat nr. 5-2476/1), een goed wetsontwerp is. Niettegenstaande, formuleert zij ook enkele bedenkingen.

Meer lezen

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Ulrike Cerulus

Jurist studiedienst

Nele Staessens

Directeur studiedienst en deontologie

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Verbintenissenrecht Scriptieprijs Interview
vrijdag 09 februari 2024

Florian Pollefeyt wint Scriptieprijs 2023

Florian Pollefeyt studeerde af aan de faculteit rechtsgeleerdheid en criminologische wetenschappen aan de KU Leuven met eersteklas onderscheiding voor zowel zijn bachelor- als masterdiploma. Met zijn masterproef "(On)zin van de b2b-onrechtmatige bedingenleer na de hervorming van het verbintenissenrecht" heeft hij onze Scriptieprijs ter waarde van 2.500 euro in de wacht gesleept.

Meer lezen
Videconferentie
Burgerlijk recht Strafrecht
vrijdag 08 december 2023

Wettelijk kader voor videoconferentie komt dichterbij

Het wetsontwerp tot organisatie van zittingen via videoconferentie in het kader van gerechtelijke procedures werd op 1 december 2023 in de Kamer ingediend. Meer dan een jaar geleden al adviseerden we bij het voorontwerp. We stellen vast dat onze inspanningen zich vertaald hebben in een sterkere tekst die de fysieke verschijning en de toestemming door de partijen centraal stelt en de rechten van verdediging beter waarborgt. Toch blijven er ook aandachtspunten.

Meer lezen
Burgerlijk recht
donderdag 30 november 2023

Wet statuut bewindvoerder gepubliceerd in BS

De wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon werd op 30 november 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wet voert een statuut in voor de professionele bewindvoerder.

Meer lezen
Gesprek
Burgerlijk recht
vrijdag 10 november 2023

Statuut en vergoeding van de bewindvoerder wettelijk geregeld

Het wetsontwerp betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon werd op 26 oktober 2023 goedgekeurd door de plenaire vergadering van de Kamer (hierna wet statuut bewindvoerder). De wet voert een statuut in voor de professionele bewindvoerder, maar is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meer lezen
Facturen
Burgerlijk recht
donderdag 13 juli 2023

Wat kan u doen als FOD Financiën u als bewindvoerder persoonlijk aanschrijft?

U las het misschien ook in de pers: Franstalige advocaten-bewindvoerders die aan de alarmbel trekken omdat de Federale Overheidsdienst hen persoonlijk aanschrijft om de schulden van hun beschermde personen te voldoen. Lees hier wat er aan de hand is en wat wij u adviseren om in zo'n situatie te doen.

Meer lezen
Overleg
Burgerlijk recht
woensdag 21 juni 2023

Voorontwerp wet inzake bewindvoering bedreigt kwalitatieve dienstverlening

We zijn voorstander van een wettelijke regeling voor de vergoeding van professionele bewindvoerders, voor zover die realistisch is en een kwaliteitsvolle dienstverlening mogelijk maakt. Het voorontwerp van de wet inzake bewindvoering brengt evenwel een kwaliteitsvolle dienstverlening van de professionele bewindvoerder in het gedrang.

Meer lezen
Burgerlijk recht
woensdag 21 juni 2023

Professioneel bewindvoerder? Neem deel aan de enquête!

We werken mee aan een empirisch-juridisch evaluatieonderzoek omtrent de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid.

Neem deel en formuleer uw aanbevelingen om de wet te verbeteren.

Meer lezen
Strafrecht Standpunt
vrijdag 12 mei 2023

Nieuwe SMS, nieuwe bezwaren

Het kabinet Justitie heeft haar vierde poging om justitie menselijker, sneller en straffer te maken ingediend in de Kamer. We bekijken het ontwerp kritisch in de context van onze opmerkingen bij het voorontwerp.

Meer lezen
Jeugdrecht
donderdag 30 maart 2023

Fase 2 van Jeugddelinquentiedecreet in werking getreden op 1 maart 2023

Op 1 maart 2023 trad het tweede luik van het Vlaams Decreet Jeugddelinquentierecht in werking. Vanaf die datum kunnen de maatregelen en sancties van gesloten oriëntatie en gesloten begeleiding worden opgelegd en uitgevoerd in een afdeling binnen een gemeenschapsinstelling.

Meer lezen