Ga verder naar de inhoud
vrijdag 31 januari 2014

Wetgevingsdossier elektronische procesvoering

Lees het wetgevingsdossier over de elektronische procesvoering bij de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Meer lezen
vrijdag 28 februari 2014

Wetgevingsdossier hervorming Raad van State

Op 3 februari 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad de wet van 19 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, procedureregeling en organisatie van de Raad van State en enkele bijhorende koninklijke besluiten. Een eerdere wet van 6 januari 2014 inzake de Zesde Staatshervorming werd op 31 januari 2014 al gepubliceerd en zal de Raad toelaten om voortaan ook schadevergoedingen toe te kennen.

Meer lezen

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Publiekrecht
dinsdag 23 april 2024

Nieuw wetsontwerp streeft naar taalevenwicht in Brusselse justitiële organen

We gaven advies over het Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de taalvereisten met betrekking tot diverse functies in de rechtbanken van Brussel. Dat wetsontwerp heeft enerzijds tot doel om tegemoet te komen aan GwH nr. 96/2014, en wil anderzijds het taalevenwicht onder de korpschefs in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad garanderen. Tot slot voert het een verplichting in voor alle korpschef van dat arrondissement om het bewijs te leveren van een functionele kennis van de andere landstaal.

Meer lezen
Publiekrecht
vrijdag 18 augustus 2023

Koninklijke besluiten voltooien recente procedurele hervorming Raad van State

Recent verschenen twee koninklijke besluiten die het sluitstuk vormen van de procedurele hervorming van Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, eerder dit jaar. Het ene Koninklijk Besluit brengt tal van wijzigingen aan in de procedurereglementen, terwijl het andere “de zaken van hoger algemeen belang” opsomt ten aanzien waarvan het College van korpschefs van de Raad maatregelen kan treffen om die zaken met voorrang te behandelen.

Meer lezen
Publiekrecht
vrijdag 28 april 2023

Kamer keurt procedurele hervorming Raad van State goed

De Kamer stemde op 27 april 2023 in met de hervorming van de procedures bij de Raad van State. Die hervorming beoogt onder meer om de gemiddelde doorlooptijd bij de afdeling bestuursrechtspraak terug te brengen tot 18 maanden.

Meer lezen
Bouw
Publiekrecht
donderdag 13 april 2023

Grondwettelijk Hof vernietigt attentieplicht in DBRC-decreet

Het Grondwettelijk Hof heeft, op verzoek van de OVB en andere belangenorganisaties, de relativiteitseis en de attentieplicht in het DBRC-decreet vernietigd. Het Hof zag daarin terecht een schending van het recht op toegang tot de rechter.

Meer lezen
Voorzitter Peter Callens
Publiekrecht
donderdag 23 maart 2023

OVB overlegt met Raad van State

Begin maart vond een informeel overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de Raad van State en OVB-voorzitter Peter Callens, bijgestaan door enkele leden van de OVB-commissie publiek recht.

Meer lezen
Publiekrecht
woensdag 15 maart 2023

Burgemeesters op jacht naar potentiële criminelen?

Een nieuw wetsontwerp machtigt het college van burgemeester en schepenen om een uitbatingsvergunning in te trekken of te weigeren, dan wel een publiek toegankelijke inrichting sluiten, wanneer een integriteitsonderzoek naar de (prospectieve) uitbater aantoont dat er een ernstig risico bestaat dat de uitbating gepaard zal gaan met strafbare feiten.

Meer lezen
Speeltuin
Publiekrecht Standpunt
vrijdag 30 december 2022

Nationaal toegangsverbod voor recreatiegebieden: gebouwd op los zand?

Een nieuw wetsvoorstel wil komaf maken met de jaarlijkse overlast in recreatiegebieden door te voorzien in een systeem van gegevensuitwisseling over personen tegen wie een plaatsverbod voor zulke gebieden loopt. De OVB bespeurt hierin echter een te verregaande beperking van het recht op persoonlijke bewegingsvrijheid.

Meer lezen
Publiekrecht
Publiekrecht
vrijdag 12 maart 2021

OVB kritisch over pandemiewet

Voorzitter Peter Callens werd uitgenodigd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers om ons standpunt toe te lichten over de langverwachte pandemiewet van de minister van Binnenlandse Zaken.

We zijn bijzonder kritisch over de definitie en de afkondiging en verlenging van de epidemische noodsituatie. Ook betreuren we dat het voorontwerp nog steeds maatregelen bij MB laat treffen. Daarnaast verzetten we ons tegen de concrete maatregelen die te vaag omschreven worden. Ten slotte zien we problemen rond de strafmaat.

Meer lezen