Ga verder naar de inhoud
vrijdag 02 februari 2024

Wetsontwerpen staatloosheid, terugkeerbeleid en gezinshereniging

De OVB leverde advies bij voorontwerpen van wet betreffende de ontwikkeling van een specifieke administratieve verblijfsprocedure voor staatlozen en de verscherping van het terugkeerbeleid en de regels over gezinshereniging

Meer lezen
vrijdag 07 april 2023

Standpunt wetsvoorstel beoordeling in volle rechtsmacht van vrijheidsberoving van vreemdelingen

We zijn voorstander van het uitbreiden van de bevoegdheid van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling zodat zij in volle rechtsmacht kunnen oordelen over de vrijheidsberoving van de vreemdeling.

Meer lezen
dinsdag 12 juli 2022

Standpunt beroepstermijnen Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Op vraag van de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken stelden we een advies op bij het wetsvoorstel dat de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wijzigt om de beroepstermijn bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voor vreemdelingen in repatriëringscentra aan te passen.

Volgens ons volstaan de voorgestelde beroepstermijnen niet om een doeltreffend rechtsmiddel naar behoren voor te bereiden en in te stellen.

Het wetsvoorstel werd op 12 juli 2022 verworpen door de Kamercommissie.

Meer lezen
woensdag 18 november 2020

Standpunt videoverhoren in collectieve opvangcentra

De OVB stuurde het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 18 november 2020 een brief over het verhoor van asielzoekers via videoconferentie.

Meer lezen
woensdag 05 februari 2020

Standpunt bevoegdheid voor toezicht op administratieve vrijheidsberoving van vreemdelingen

De OVB heeft het voorstel van procureur-generaal bij het Hof van Cassatie André Henkes om het wettigheidstoezicht op de administratieve vrijheidsberoving van vreemdelingen over te hevelen naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, geanalyseerd.

Meer lezen
maandag 29 januari 2018

Standpunt woonstbetreding

Op 30 januari 2018 vond de hoorzitting plaats in de Commissie Justitie rond het wetsontwerp 2798 van 7 december 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de uitvoering van de maatregelen tot verwijdering te garanderen.

Met een standpunt in Kamercommissie en diverse berichten in de media zorgde de OVB er mee voor dat het ontwerp terug naar de tekentafel moest.

Meer lezen
woensdag 05 juli 2017

Standpunt advies wetsontwerpen wijziging Vreemdelingenwet en Opvangwet

De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone hebben de Commissie voor Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt van de Kamer een schriftelijk advies uitgebracht over de wetsontwerpen nrs. 2548 en 2549 van 22 juni 2017, die de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 en de Opvangwet van 12 januari 2007 wijzigen.

Meer lezen
dinsdag 12 juli 2016

Standpunt horen van asielzoekers in gesloten centra via videoconferentie

De OVB stuurde het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Statelozen (CGVS) op 12 juli 2016 een brief over het verhoor van asielzoekers via videoconferentie. Het CGVS had de Ordes op 18 mei 2016 in kennis gesteld van het voornemen asielzoekers te verhoren via videoconferentie.

Meer lezen
donderdag 25 juni 2015

Standpunt second draft declaration on Migration

De OVB steunt de draft second declaration on migration van 26 juni 2015.

Meer lezen
donderdag 19 juni 2014

Standpunt nieuwe procedureregels bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Bij de wet van 10 april 2014 (BS 21 mei 2014), in werking getreden op 1 juni 2014, worden verscheidene procedureregels bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) gewijzigd.

De OVB raadt aan te letten op de gewijzigde termijnen, bijvoorbeeld in UDN.

Meer lezen
donderdag 06 februari 2014

Standpunt Elektronische procesvoering Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Op 30 januari 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 26 januari 2014 tot wijziging van het KB van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Met dat KB wordt de kritiek die de Orde van Vlaamse Balies eerder uitte volledig genegeerd. De Orde heeft zich steeds een grote voorstander getoond van de administratieve vereenvoudiging die de elektronische post met zich meebrengt, maar heeft zich steeds gekant tegen een verzwaring van de administratieve taken van de advocatuur.

Meer lezen