Ga verder naar de inhoud

Hiervoor bent u verzekerd

dinsdag 22 november 2022

Wij streven een optimale verzekeringstoestand van de Vlaamse advocaat na en sloten enkele collectieve verzekeringen af.

In uw baliebijdrage zit de bijdrage voor de polis beroepsaansprakelijkheid, de polis insolvabiliteit, de cyberverzekering (indien van toepassing), het gewaarborgd inkomen bij ziekte of ongeval (basiswaarborg), de hospitalisatieverzekering (bij verplichte aansluiting) en het Solidariteitsfonds voor Advocaten en Gerechtsdeurwaarders.

Lees voor wat u verzekerd bent.

Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heids- verzekering en in­sol­va­bi­li­teit

Advocaten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten en schade door de gebrekkige kwaliteit van hun dienstverlening. Via onze algemene polis beroepsaansprakelijkheid bent u als advocaat gedekt voor fouten in de beroepsuitoefening.

De polis insolvabiliteit biedt geen bescherming aan de advocaten zelf, maar wel aan de slachtoffers van advocaten voor de terugbetaling van fondsen, effecten of waarden die door een advocaat ontvangen en ontvreemd zijn ten gevolge van een oneerlijkheid begaan in de uitoefening van zijn/haar beroep. De uitgekeerde vergoedingen zullen teruggevorderd worden van de betrokken advocaat.

Welke balies?

Alle balies.

Hoe?

De premie voor de algemene polis beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) zit vervat in uw baliebijdrage en moet u dus niet afzonderlijk betalen.

De polis voorziet in een maximale dekking van 2.500.000 EUR per schadegeval. Indien u een hogere waarborg wenst, kan u opteren voor (een) aanvullende verzekering(en) beroepsaansprakelijkheid.

De premie voor die aanvullende verzekering(en) is niet inbegrepen in de baliebijdrage.

De premie voor de polis insolvabiliteit zit vervat in uw baliebijdrage.

Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heids- verzekering en in­sol­va­bi­li­teit mandaten on­der­ne­mings­recht­bank

De algemene polissen beroepsaansprakelijkheid en insolvabiliteit voor advocaten zijn, behoudens twee uitzonderingen (met name de advocaat-schadeafwikkelaar in het kader van de rechtsvordering tot collectief herstel en de advocaat mede-insolventiefunctionaris), niet van toepassing voor activiteiten in het kader van mandaten waarvoor advocaten worden aangesteld door de ondernemingsrechtbank.

We sloten daarom bijkomende kaderovereenkomsten af om de aansprakelijkheid en insolvabiliteit van de advocaten van de toegetreden Vlaamse balies te verzekeren, voor hun activiteiten als uitvoerders van gerechtelijke mandaten in opdracht van de ondernemingsrechtbank (of desgevallend aangesteld in graad van beroep).

Welke balies?

De instap gebeurt per balie. De aangesloten balies, en dat voor al hun leden, zijn: Dendermonde, Gent, Oudenaarde en West-Vlaanderen (allen vanaf 1 januari 2020), Brussel-NL (de startdatum is afhankelijk van de looptijd van de individuele polissen van de betrokken advocaten) en Provincie Antwerpen (vanaf 1 september 2020). Balie Leuven treedt toe op 1 september 2021.

Enkel nieuwe mandaten (aanstellingen na genoemde data) kunnen via deze polis verzekerd worden.

Hoe?

Per (nieuw) mandaat moet er via een betaaltool een premie betaald worden.

Cy­ber­ver­ze­ke­ring

De cyberverzekering biedt dekking bij een incident veroorzaakt door een fout, een ongeval of bij kwaadwilligheid. De verzekerde advocaat krijgt professionele begeleiding bij een cyberincident en kan een beroep doen op een noodlijn voor de eerste hulp bij de afhandeling van dat incident (crisis-assistentie en ook IT-, juridische en pr-assistentie).

Welke balies?

Advocaten behorende tot de balies Provincie Antwerpen, Gent, Dendermonde, Limburg, Oudenaarde, Leuven en West-Vlaanderen zijn verzekerd.

Hoe?

De jaarpremie wordt verrekend via de baliebijdrage.

Ar­beids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring

De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering keert dagvergoedingen uit in geval van erkende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, als de arbeidsongeschiktheid 66 % of meer bedraagt en op voorwaarde dat de verzekerde iedere persoonlijke beroepsactiviteit gestaakt heeft.

Welke balies?

Balies Provincie Antwerpen, Dendermonde, Leuven, Limburg, Gent, Oudenaarde en West-Vlaanderen.

Balie Brussel-NL heeft een afzonderlijke polis afgesloten.

Hoe?

U bent automatisch aangesloten vanaf uw officiële opnamedatum op het tableau of op de lijst van de stagiairs, voor zover u niet arbeidsongeschikt bent op het ogenblik van uw officiële opnamedatum. De jaarpremie voor de basiswaarborg is begrepen in uw baliebijdrage. Welke uitkering u krijgt, hangt af van de balie waartoe u behoort, maar die is nooit lager dan 50 EUR per dag.

De collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering kan individueel uitgebreid worden met een bijkomende dagvergoeding van minimaal 50 EUR en maximaal 100 EUR. De premie voor de uitbreiding van de waarborg is niet inbegrepen in uw baliebijdrage.

Hos­pi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring

Bij hospitalisatie of ernstige ziekte biedt de hospitalisatieverzekering een tussenkomst in de medische kosten die u nog moet betalen na tussenkomst van het ziekenfonds. De kosten in verband met uw hospitalisatie gemaakt in de periode van 1 maand vóór en 3 maanden na de hospitalisatie komen ook in aanmerking voor tussenkomst. Door het derdebetalerssyteem Medi-Link moet u geen voorschot betalen bij een opname. U kiest zelf in welke verpleeginrichting en door welke erkende arts u wordt verzorgd.

Een bijstandsverzekering is een aanvulling op de hospitalisatieverzekering. Die aanvullende waarborgen hebben zowel betrekking op de bijstand in geval van medische problemen in het buitenland als bij een hospitalisatie in het land van uw domicilie. De balie maakt een keuze tussen geen bijstandsverzekering, bijstandsverzekering Assi-Link of bijstandsverzekering Assi-Link+.

Welke balies?

Balies Dendermonde, Oudenaarde, Provincie Antwerpen en Limburg hebben een verplichte (automatische) aansluiting. De advocaten aan de balies Brussel-NL, Gent, Leuven en West-Vlaanderen kunnen facultatief toetreden tot de polis.

Balies Brussel-NL, Provincie Antwerpen, Gent, Limburg, West-Vlaanderen en Oudenaarde opteerden voor de uitgebreide bijstand Assi-Link+. De balies zonder bijstandsdekking zijn Leuven en Dendermonde.

Gezinsleden kunnen facultatief aansluiten.

Hoe?

Voor advocaten aangesloten bij een balie met verplichte aansluiting, wordt de premie van de hoofdverzekerde centraal geïnd bij de balie. De premies van de bijverzekerden worden via domiciliëring geïnd door de beheerder. Voor advocaten aangesloten bij een balie met facultatieve aansluiting, wordt de premie via domiciliëring geïnd door de beheerder.

So­li­da­ri­teits­fonds voor advocaten en ge­rechts­deur­waar­ders

Advocaten, de langstlevende echtgenoten en de langstlevende partners van advocaten en wezen van advocaten hebben recht op de voordelen van het Solidariteitsfonds. Er zijn zowel onvoorwaardelijke als voorwaardelijke voordelen bij het Solidariteitsfonds.

Welke balies?

Alle balies.

Hoe?

De advocaat wordt begunstigde vanaf de inschrijving bij de balie. De bijdrage is vervat in uw baliebijdrage.

Voor­zorgskas voor advocaten, ge­rechts­deur­waar­ders en andere zelf­stan­di­gen

Het wettelijk pensioen is veelal ontoereikend voor een zelfstandige. De OVB raadt u daarom het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) aan, bijvoorbeeld via de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen. Een VAPZ is voor zelfstandigen een maatregel om het wettelijke pensioen aan te vullen. U betaalt geen premietaksen en u kan het VAPZ combineren met andere vormen van aanvullende pensioenopbouw. Een VAPZ biedt tal van fiscale en sociale voordelen.

Welke balies?

Alle balies, maar steeds facultatief.

Hoe?

De aansluiting is facultatief. U sluit zelf een individueel contract af met de Voorzorgskas (of bij een andere instelling van uw keuze). De bijdrage zit dus niet vervat in uw baliebijdrage.

Ook interessant

Stemming
Collectieve voorzieningen
dinsdag 30 april 2024

Oproeping algemene vergadering Voorzorgskas

De algemene vergadering van de Voorzorgskas voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandigen OFP vindt plaats op donderdag 30 mei 2024 om 15u in de Verkoopzaal van het Huis der Gerechtsdeurwaarders Brussel.

Meer lezen
Collectieve voorzieningen Cybercriminaliteit
donderdag 28 maart 2024

Identiteitsfraude: laat u of uw medewerker niet vangen met valse e-mails voor betalingsverzoeken

We waarschuwen u voor een groeiende bedreiging in de vorm van identiteitsfraude via e-mail en CEO-fraude, waarbij oplichters misleidende e-mails sturen die lijken te zijn verzonden door vertrouwde leidinggevenden die een betalingsopdracht geven of vertrouwde begunstigden (cliënten of advocaten van de tegenpartij).

Meer lezen