Ga verder naar de inhoud

College van Toezicht

Merve Köse

Jurist deontologie
Merve Köse

Deel dit artikel

Het College van Toezicht werd opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies. Het ziet op onafhankelijke wijze toe op het tuchtbeleid van de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden. Het College rapporteert hierover in zijn jaarverslag en formuleert adviezen en aanbevelingen.

Zo draagt het bij aan een transparant en efficiënt tuchtbeleid voor advocaten en tot de harmonisering van het tuchtbeleid in het Vlaamse tuchtlandschap. Die verhoogde transparantie leidt ertoe dat de stafhouders en de voorzitters van de tuchtraden hun beleidsopties in tuchtzaken beter op elkaar afstemmen.

Aangezien het College van Toezicht een onafhankelijk orgaan is, is er in de werking van het College geen plaats voor inmenging door de OVB of de stafhouders. Het College behandelt geen individuele klachten over advocaten en komt ook niet tussen in lopende tuchtprocedures.

Sa­men­stel­ling

Het College van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan de voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies van rechtswege de voorzitter is en waarvan twee leden advocaat zijn en twee leden geen advocaat zijn. Het College beschikt over een secretaris die geen lid is van het College.

Het College van Toezicht bestaat met ingang van 1 januari 2023 uit voorzitter Peter Callens en volgende leden: 

  • stafhouder Dirk Van Coppenolle
  • stafhouder Johan Mommaerts
  • mevrouw Isabelle Dupré
  • notaris Philippe De Jonghe.

Verslag werk­zaam­he­den

Het College van Toezicht stelt jaarlijks een verslag op. Het bevat de statistische gegevens die het College nuttig acht om ter kennis te brengen van de advocaten, de overheden en het publiek. De jaarverslagen zijn toegankelijk voor het publiek. Naast het jaarlijks verslag kan het College ook andere verslagen, omzendbrieven of andere documenten opstellen die bedoeld zijn voor de stafhouders en/of de voorzitters van de tuchtraden, en die niet publiek gemaakt worden.

Het College van Toezicht stelt bovendien de informatie die het verzamelt ter beschikking van de stafhouders, de voorzitters van de tuchtraden en de raad van bestuur van de Orde van Vlaamse Balies.

Alle informatie waarvan de leden van het College van Toezicht kennis krijgen in het kader van hun opdracht, is vertrouwelijk. Enkel de informatie die het College opneemt in het jaarlijks verslag verliest dat vertrouwelijke karakter op het ogenblik waarop dat verslag wordt bekendgemaakt. Alle overige informatie blijft geheim.

Jaar­ver­sla­gen

Elk jaar publiceert het College van Toezicht hun activiteiten in een jaarverslag.

In­wer­king­tre­ding

De algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies keurde op 26 juni 2019 het oprichtings- en werkingsreglement van een College van Toezicht goed. Het werd op 4 juli 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad in werking op 4 oktober 2019.

Download hier het volledige reglement Download

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Merve Köse

Jurist deontologie

Gerelateerd nieuws

Deze berichten verschenen recent:
Deontologie Podcast
vrijdag 29 maart 2024

Podcast Ten Gronde: F*Q deontologie

In een boeiende aflevering van de podcast Ten Gronde, gemodereerd door bestuurder Jan Meerts, wordt de deontologie kritisch in vraag gesteld, met een focus op de veranderende landschappen van ethiek en praktijk. Mr. Eva Raepsaet, stafhouder Luk Delbrouck en vice-stafhouder Frank Judo betreden de arena om te debatteren over de ethiek en de grenzen van het beroep.

Deze podcast biedt een unieke kans om diepgaand inzicht te krijgen in de ethiek en de moderne ontwikkelingen van het beroep. Luister alsof u er zelf bij was!

Meer lezen
Deontologie Rechten van de mens
donderdag 25 januari 2024

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens: een steun voor klokkenluiders

Recente wetten versterken de bescherming van klokkenluiders in Belgische privébedrijven en de federale publieke sector. Deze wetten, voortkomend uit een Europese richtlijn, bieden niet alleen bescherming maar ook diverse vormen van ondersteuning via het onafhankelijke Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM). Advocaten en advocatenkantoren die geïnteresseerd zijn in de verdediging van klokkenluiders worden opgeroepen om zich bij het FIRM te melden.

Meer lezen
Deontologie Fiscaal recht
donderdag 11 januari 2024

Nieuwjaarsgeschenk van het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof heeft op 11 januari 2024 opnieuw het beroepsgeheim van de advocaat beschermd in een bevestiging van zijn eerdere DAC6-rechtspraak. Ditmaal handelen de arresten over de omzettingsregelgeving op federaal niveau en op het niveau van de Franstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer lezen
Deontologie
woensdag 15 november 2023

Individueel e-mailadres voortaan verplicht

Advocaten moeten vanaf nu bereikbaar zijn via een (individueel) e-mailadres. Dat besliste onze algemene vergadering.

Meer lezen
Deontologie
donderdag 12 oktober 2023

OVB waarschuwt voor platform 'starofservice.be'

Het platform “starofservice.be” beweert via het internet vragers en aanbieders van ‘diensten’ met elkaar in contact te brengen. Er is ernstige twijfel over het bonafide karakter ervan, zodat de OVB elke samenwerking afraadt. Samenwerking kan bovendien zware deontologische inbreuken opleveren.

Meer lezen
Tucht
donderdag 24 augustus 2023

Onrechtmatig verzet niet langer mogelijk in procedures zoals in tucht

Onze algemene vergadering keurde op 8 februari 2023 een wijzigingsreglement goed dat voortaan (onder meer) de mogelijkheid biedt aan de raad van de Orde om verzet in procedures zoals in tucht ongedaan te verklaren. Dat reglement trad recent in werking.

Meer lezen
Deontologie Fiscaal recht
donderdag 20 juli 2023

Het Grondwettelijke Hof verdedigt opnieuw ons beroepsgeheim bij DAC6

Het Grondwettelijke Hof heeft vandaag opnieuw uitspraak gedaan met betrekking tot een Vlaams decreet dat de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen regelt. Het Hof respecteert opnieuw het beroepsgeheim van ons beroep.

Meer lezen
College van Toezicht
vrijdag 07 juli 2023

Derde jaarverslag College van Toezicht

Het College van Toezicht stelt zijn derde jaarverslag voor over de tucht in de Vlaamse advocatuur. Dit verslag gaat in op de geopende tuchtonderzoeken en de door de tuchtraden gevelde tuchtuitspraken in de loop van het onderzochte jaar (van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022).

Meer lezen
Deontologie Witwaspreventie
vrijdag 09 juni 2023

OVB waarschuwt voor opleiding witwaspreventie door SwiftSkills

We vernamen dat SwiftSkills, een e-learning platform, advocaten via een misleidend e-mailbericht aanspoort om deel te nemen aan een opleiding over hun verplichtingen onder de wet van 18 september 2017 ‘tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten’ (WPW).

Meer lezen