Ga verder naar de inhoud

Oproep videogehoor bij CGVS of DVZ

woensdag 24 mei 2023

Werd uw cliënt uitgenodigd voor een digitaal gehoor bij het CGVS of DVZ? Laat het ons weten!

Laurence Lambert

Jurist studiedienst
Laurence Lambert

Deel dit artikel

KB’s van 9 september 2022

Op 9 september 2022 werden twee koninklijke besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk maken om:

  • elk persoonlijk onderhoud door de Commissaris-generaal waarbij elke verzoeker de kans krijgt om de inhoud van zijn verzoek om internationale bescherming toe te lichten; en
  • elk persoonlijk gesprek waarbij DVZ de verzoeker ondervraagt over zijn identiteit, zijn herkomst en zijn reisweg om te bepalen of België verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn verzoek, en de mogelijkheden tot terugkeer naar het land waaruit hij gevlucht is

op afstand te laten plaatsvinden.

Op 3 oktober 2022 schorste de Raad van State de artikelen in beide KB’s die bepalen dat indien redenen van vertrouwelijkheid dat verhinderen, de persoon die de voogdij over de minderjarige uitoefent, de hoorzitting niet kan bijwonen wanneer deze op afstand plaatsvindt.

In alle andere gevallen, kan het dus zijn dat uw cliënt een uitnodiging ontvangt voor een gehoor op afstand, via Teams.

Werd uw cliënt uitgenodigd voor een gehoor op afstand?

Om zicht te krijgen op de praktijk en de hoeveelheid verzoeken om gehoord te worden op afstand, vragen wij uw medewerking.

Standpunt OVB en arrest RvV

Het standpunt van de OVB omtrent het horen van asielzoekers in opvangcentra via videoconferentie blijft onveranderlijk. We blijven ons verzetten tegen het gebruik van videoconferentie in het vreemdelingenrecht.

De rechten van verdediging en de kwalitatieve bijstand aan de rechtzoekende blijven immers van primordiaal belang. We zijn er vast van overtuigd dat de techniek van het videogehoor in het kader van een asieldossier niet werkt. Het vertellen over traumata, gevoelens, overtuigingen en met emotie gepaard gaande details van een asielverhaal verloopt niet alleen op een verbale wijze. Non-verbale communicatie is in die omstandigheden des te belangrijker, zelfs cruciaal. Bij videogehoren valt non-verbale communicatie quasi volledig weg zodat een correcte beoordeling van een dossier onmogelijk wordt.

Daarenboven is het praktisch quasi onhaalbaar voor de advocaat om cliënten bij te staan in het opvangcentrum zelf aangezien die over het hele land verspreid zijn.

Op 19 januari 2023 velde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bovendien een arrest dat stelt dat de RvV niet over de nodige technische kennis beschikt en meer informatie wenst over de betrouwbaarheid van de Teams software. De RvV vernietigde dan ook de beslissing van het CGVS.

Indien u, in het belang van uw cliënt, bezwaar aantekent tegen de uitnodiging voor een gehoor op afstand, lijkt het ons dan ook onontbeerlijk om eveneens te verwijzen naar bovenstaand arrest.

Ook interessant

Vergadering
Vreemdelingenrecht
donderdag 01 juni 2023

OVB overlegt met Directie-generaal consulaire zaken

De OVB overlegde met de Directie-generaal consulaire zaken (DGC) over procedures en communicatie met advocaten. Dat kadert in een reeks…
Meer lezen
Vreemdelingenrecht
vrijdag 19 mei 2023

Werkwijze CGVS voor overmaken stukken opnieuw aangepast

Hoe bezorgt u stukken ter ondersteuning van een verzoek om internationale bescherming aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen…
Meer lezen