Ga verder naar de inhoud

Oproep videogehoor bij CGVS of DVZ

woensdag 24 mei 2023

Werd uw cliënt uitgenodigd voor een digitaal gehoor bij het CGVS of DVZ? Laat het ons weten!

Laurence Lambert

Jurist studiedienst
Laurence Lambert

Deel dit artikel

KB’s van 9 september 2022

Op 9 september 2022 werden twee koninklijke besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk maken om:

  • elk persoonlijk onderhoud door de Commissaris-generaal waarbij elke verzoeker de kans krijgt om de inhoud van zijn verzoek om internationale bescherming toe te lichten; en
  • elk persoonlijk gesprek waarbij DVZ de verzoeker ondervraagt over zijn identiteit, zijn herkomst en zijn reisweg om te bepalen of België verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn verzoek, en de mogelijkheden tot terugkeer naar het land waaruit hij gevlucht is

op afstand te laten plaatsvinden.

Op 3 oktober 2022 schorste de Raad van State de artikelen in beide KB’s die bepalen dat indien redenen van vertrouwelijkheid dat verhinderen, de persoon die de voogdij over de minderjarige uitoefent, de hoorzitting niet kan bijwonen wanneer deze op afstand plaatsvindt.

In alle andere gevallen, kan het dus zijn dat uw cliënt een uitnodiging ontvangt voor een gehoor op afstand, via Teams.

Werd uw cliënt uitgenodigd voor een gehoor op afstand?

Om zicht te krijgen op de praktijk en de hoeveelheid verzoeken om gehoord te worden op afstand, vragen wij uw medewerking.

Standpunt OVB en arrest RvV

Het standpunt van de OVB omtrent het horen van asielzoekers in opvangcentra via videoconferentie blijft onveranderlijk. We blijven ons verzetten tegen het gebruik van videoconferentie in het vreemdelingenrecht.

De rechten van verdediging en de kwalitatieve bijstand aan de rechtzoekende blijven immers van primordiaal belang. We zijn er vast van overtuigd dat de techniek van het videogehoor in het kader van een asieldossier niet werkt. Het vertellen over traumata, gevoelens, overtuigingen en met emotie gepaard gaande details van een asielverhaal verloopt niet alleen op een verbale wijze. Non-verbale communicatie is in die omstandigheden des te belangrijker, zelfs cruciaal. Bij videogehoren valt non-verbale communicatie quasi volledig weg zodat een correcte beoordeling van een dossier onmogelijk wordt.

Daarenboven is het praktisch quasi onhaalbaar voor de advocaat om cliënten bij te staan in het opvangcentrum zelf aangezien die over het hele land verspreid zijn.

Op 19 januari 2023 velde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bovendien een arrest dat stelt dat de RvV niet over de nodige technische kennis beschikt en meer informatie wenst over de betrouwbaarheid van de Teams software. De RvV vernietigde dan ook de beslissing van het CGVS.

Indien u, in het belang van uw cliënt, bezwaar aantekent tegen de uitnodiging voor een gehoor op afstand, lijkt het ons dan ook onontbeerlijk om eveneens te verwijzen naar bovenstaand arrest.

Ook interessant

Vreemdelingenrecht
vrijdag 02 februari 2024

Nieuw medisch getuigschrift voor verblijfsaanvragen

Een gewijzigde versie van het standaardmodel medisch getuigschrift is goedgekeurd volgens het ministerieel besluit van 15 december 2023. Dat model moet worden gebruikt bij de indiening van een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Vanaf 1 maart 2024 is het verplicht om dat nieuwe model te gebruiken.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
vrijdag 02 februari 2024

Wetswijzigingen in het vreemdelingenrecht goedgekeurd in Kamercommissie

In januari keurde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vier wetsontwerpen goed die de vreemdelingenwet wijzigen. Er komt niet alleen een specifieke administratieve verblijfsprocedure voor staatlozen, maar ook wordt het terugkeerbeleid verscherpt en worden de regels over gezinshereniging aangedraaid. Bij drie van die wetsontwerpen schreven we een advies.

Meer lezen