Ga verder naar de inhoud

Digitaal communiceren met uw confraters, cliënten en andere partijen

De coronacrisis ligt al enige tijd achter ons, maar het heeft de digitalisering in stroomversnelling gezet. Wij geven u graag enkele richtlijnen daarover mee. 

Lees op deze pagina meer over telewerk, videoconferentie, sociale media, DPA-Deposit en andere digitale communicatie.

Nico Moons

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Tips and tricks voor telewerk

Bekijk de webinar die we organiseerden met tips and tricks voor telewerk. De webinar focust ook op het gebruik van videoconferentieplatformen.

Nog vragen? Onderaan deze pagina vindt u heel wat antwoorden.

Hulp bij videoconferentie

Klik op onderstaande platformen die in de webinar aan bod kwamen en ontdek aan de hand van tutorials hoe u ermee aan de slag kan gaan:

Veilig thuiswerken: videoconferenties en de AVG

Voert u gesprekken met uw cliënt in een digitale omgeving en wil u die opslaan of delen? Dan moet u ervoor zorgen dat die persoonsgegevens worden verwerkt met het hoogste niveau van bescherming.

Zo moet u in het vroegste stadium van de verwerkingsactiviteiten technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om de beginselen van gegevensbescherming bij aanvang te waarborgen.

De keuze voor een applicatie of tool is afhankelijk van het doel van de online vergadering en van welke soort (persoons)gegevens er worden gedeeld tijdens die vergadering.

Wij bundelen voor u enkele aandachtspunten waar u als advocaat concreet op moet letten om veilig met uw cliënt in een digitale omgeving te communiceren.

Wist u bijvoorbeeld dat:

 • de host of organisator van een videoconferentie, in dit geval u als advocaat, de verwerkingsverantwoordelijke is en u dus een verwerkersovereenkomst moet afsluiten met de verwerker, in dit geval de aanbieder van de applicatie of tool waarmee de videoconferentie mogelijk wordt gemaakt?
 • u gevoelige bestanden best kan versleutelen?
 • veel applicaties en tools de ‘Two Factor Authentication’ aanbieden zodat de veiligheid wordt verhoogd?
 • u voor bepaalde functionaliteiten, zoals het opnemen van een videoconferentie en het aanzetten van ‘attention tracking’ eerst de voorafgaandelijke toestemming van uw cliënt moet verkrijgen?
 • gevoelige gegevens best niet via gratis tools worden gedeeld omdat het mogelijk is dat zo'n dienst net gratis is omdat de aanbieder uw persoonsgegevens en die van uw cliënt gebruikt voor andere doeleinden, zoals marketing of verkoop van gegevens aan derden?
 • veel datalekken ontstaan door een menselijke tekortkoming, bijvoorbeeld door het niet correct afsluiten van een videoconferentie?

Hebt u vragen over bepaalde technische termen? Bekijk dan de webinar bovenaan deze pagina en de FAQ onderaan deze pagina.

Deontologische richtlijn

De OVB stelde enkele aandachtspunten op voor digitale vergadertechnologieën. Zo moet u bij aanvang van een digitale vergadering u uw cliënt informeren over de gebruikte technologie en hem erop wijzen dat u niet dezelfde absolute vertrouwelijkheid kan waarborgen zoals bij een raadpleging op kantoor. Bij aanvang van een eerste digitale vergadering identificeert u uw cliënt en dit met het oog op een eventueel belangenconflict. Als het gesprek wordt opgenomen, moet uw cliënt u hiertoe vooraf schriftelijk toestemming geven.

De OVB stelde ook een modelbrief op waarin u uw cliënt waarschuwt voor een mogelijk probleem van vertrouwelijkheid bij een digitale vergadering.

Gebruik van sociale media

Digitaal communiceren met uw cliënten, confraters en andere partijen kan ook via sociale media. Maar daar zijn wel enkele risico’s aan verbonden. De OVB stelde daarover een niet-bindende aanbeveling op. We wijzen u op enkele aandachtspunten.

Met ‘sociale media’ bedoelen we websites en toepassingen die het de gebruiker mogelijk maken om informatie te delen of om deel te nemen aan een social netwerk.

Dit zijn tien aandachtspunten om via sociale media met uw cliënten of derden te communiceren:

 1. Het is niet verboden om een cliëntenrelatie tot stand te brengen via sociale media. Let hierbij wel op de wettelijke en de deontologische verplichtingen.

 2. De wettelijke verplichtingen zijn onder meer opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht en in de witwaswetgeving.

 3. Tot de deontologische regels die een via sociale media opgebouwd of onderhouden cliëntencontract beheersen, behoren onder meer de belangenconflictenregeling. Die vereist dat u de cliënt kan identificeren om belangenconflicten te voorkomen. U mag ook geen dergelijke contracten onderhouden onder een pseudoniem: uw identiteit en uw hoedanigheid van advocaat moeten steeds kenbaar worden gemaakt.

 4. Wees ook indachtig dat sommige sociale netwerken het mogelijk maken om de plaats te kennen vanwaar u contact legt met uw cliënt. Dat kan op gespannen voet staan met uw beroepsgeheim.

 5. Bij commentaren, opinies en reacties die dossiergebonden zijn, moet u steeds het beroepsgeheim eerbiedigen. Zelfs als de cliënt openbare of beperkt openbare communicatiekanalen gebruikt, mag daaruit niet worden afgeleid dat de cliënt u toestemming geeft om dat kanaal te gebruiken voor mededelingen van u aan hem. U moet uw cliënt erop wijzen dat als hij u wil contacteren via sociale media, u niet kan garanderen dat de informatie even vertrouwelijk bewaard wordt dan wanneer uw cliënt naar uw kantoor komt. Dat is het gevolg van de algemene voorwaarden waaraan u onderworpen bent. Als uw cliënt hiermee niet akkoord gaat, moet hij u op kantoor raadplegen.

 6. Lees steeds zeer aandachtig de (algemene) voorwaarden van dienstenaanbieders zoals LinkedIn, Twitter, Facebook e.d.

 7. Voldoende frequent nazicht van de zgn “privacy settings” voor elk netwerk verdient aanbeveling, bijvoorbeeld om te voorkomen dat derden toegang kunnen hebben tot de informatie die u enkel wil uitwisselen met een cliënt. Denk ook aan de nieuwe verplichtingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter gekend als “GDPR”) zal meebrengen.

 8. Bedenk ook dat de informatie die u via sociale media heeft bekend gemaakt, niet onmiddellijk gewist wordt en ontoegankelijk wordt van zodra u geen account meer wenst of wanneer u informatie wil wissen. Informatie wissen is overigens niet altijd mogelijk.

 9. Verder is het niet a priori verboden om via sociale media contacten te leggen met andere personen uit de juridische wereld. Het leggen van contacten tussen confraters is uiteraard niet verboden. Zelfs het te vriend maken van magistraten is niet a priori verboden. In uitzonderlijke gevallen kan dit evenwel onkies zijn. Algemeen wordt evenwel aangenomen dat dergelijke “vriendschappen” en dergelijke “beoordelingen” als “leuk” via internetknoppen veel te vrijblijvend zijn om er enige inhoudelijke betekenis aan te kunnen toekennen. Om problemen te vermijden kan u best een privé- en een beroepsaccount hebben, duidelijk van elkaar gescheiden.

 10. Tot slot gelden de algemene deontologische regels natuurlijk ook bij deelname aan sociale media:
 • het beroepsgeheim (artikelen 18 e.v. van de Codex)
 • de confraterniteit (artikelen 97 e.v. van de Codex)
 • optreden in de media (artikelen 156 e.v. van de Codex)
 • de publiciteit (artikelen 82 e.v. van de Codex)

Procedurestukken via e-mail

Hoewel sommige rechterlijke instanties tijdens de huidige crisis toelaten dat procedurestukken uitzonderlijk via e-mail worden verstuurd, raadt de OVB dat af. E-mailen is immers een verwerking van persoonsgegevens, maar dat verloopt erg onveilig. Zonder bijkomende beveiligingsmaatregelen staat het op gespannen voet met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het is veiliger om DPA-/e-Deposit te gebruiken. Via die weg is de oorsprong, integriteit en vertrouwelijkheid van de inhoud van de zending wel degelijk verzekerd.

Webinar over DPA-Deposit

Dankzij DPA kan u makkelijk van thuis uit werken. DPA-Deposit stelt u immers in staat om uw conclusies en stukkenbundels digitaal neer te leggen en sinds kort kan u ook alle briefwisseling en verzoekschriften digitaal overmaken aan de griffie. Tijdens de coronacrisis biedt DPA de applicatie gratis aan.

FAQ: fax, telefoon, post en dicteren

Hoe kan ik mijn oproepen doorschakelen als mijn fax en telefoon één lijn zijn?

Is Quickstamp wettelijk evenwaardig aan een reguliere aangetekende zending?

Kan ik Quickstamp gebruiken voor een aangetekende zending met ontvangstbewijs?

Werkt Quickstamp ook voor zendingen naar het buitenland?

Kan ik Quickstamp gebruiken voor grote zendingen zoals naar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen?

Kan ik ook briefwisseling en verslaggeving via DPA-deposit overmaken aan de rechtbanken?

Ik zie het dicteericoontje niet in Word.

FAQ: videoconferenties

Kan ik Microsoft Teams gebruiken om met cliënten te spreken?

Moet ik een app installeren om Google Hangouts te kunnen gebruiken?

Kan ik Google Hangouts gebruiken met mijn gmail-adres?

Wordt elk gesprek of elke meeting via videoconferentie automatisch opgenomen?

Hoe kan ik de deelnemers van een videoconferentie in Zoom ordenen?

Hoe toon ik een document op het scherm tijdens een vergadering met Zoom?

Hoe voeg ik een foto toe als achtergrond tijdens een videoconferentie?

Is er in Zoom een verschil tussen Meeting ID’s? Kies ik beter voor generate automatically of voor personal meeting ID?

Kan ik mijn Skye-account wijzigen? Ik stel namelijk vast dat mijn adressenboek niet aanwezig is in mijn huidig account.

Mijn contacten laden niet onmiddellijk op in Skype, hoewel ‘synchroniseren van contacten’ is aangevinkt.

Kan ik de meldingen in de chat verplaatsen naar de linker- of rechterhoek van het scherm zodat ik niet word afgeleid?

Wordt het vertrouwelijk karakter van een bemiddeling geschonden wanneer dat gebeurt via videoconferentie?

Kan een vereniging van mede-eigenaars rechtsgeldig vergaderen via videoconferentie als dat niet in de basisakte is voorzien?

FAQ: beveiliging

Hoe weet ik of de multifactor authenticatie geactiveerd is?

Hoe stel ik een multifactor authenticatie in?

Worden e-mails via bijvoorbeeld Outlook automatisch geëncrypteerd? Heb ik een bijkomend encryptatieprogramma nodig?

Moet ik voor Mac ook malware installeren? Wat zijn mijn opties en zijn die betalend?

FAQ: GDPR

Welke van de voorgestelde systemen voor videoconferenties is het meest compliant met de AVG?

Kan de OVB doorverwijzen naar een applicatie waar zij een verwerkersovereenkomst mee heeft?

Waar vind ik de contactgegevens van die bedrijven om een verwerkersovereenkomst af te sluiten?

Kan ik als voorbeeld de gegevensverwerkingsovereenkomst tussen OVB en Zoom bekijken?

De andere gesprekspartner kan toch altijd het gesprek opnemen bij eender welk videoconferentiesysteem? Moeten wij dan met elke partij een contract afsluiten dat zij het gesprek niet opnemen met een andere software?

Heb ik de plicht om op te volgen welke verwerkers er al tegen de lamp zijn gelopen en gesprekken opnemen zonder daar expliciet toelating voor te hebben (bijvoorbeeld Alexa)?

Zijn Onedrive/Onedrive for Business, Sharepoint en Google Drive AVG-compliant?

Is WeTransfer AVG-compliant?

Moet ik ook een verwerkingsovereenkomst afsluiten met DPA-deposit, want is DPA geen verwerker van gegevens?

Nog vragen? Onze specialisten ter zake

Ontdek alle medewerkers

Nico Moons

Jurist studiedienst

Merve Köse

Jurist deontologie

Dominique Dombret

Jurist deontologie