Ga verder naar de inhoud

Nieuwe wet bestrijdt overmatige schul­den­last en beschermt on­der­ne­min­gen in moei­lijk­he­den

woensdag 10 juli 2024

Op 1 juli 2024 verscheen de wet van 15 mei 2024 houdende maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden in het Belgisch Staatsblad

De wet voorziet in maatregelen om overmatige schuldenlast tegen te gaan. Het belangrijkste doel is om te voorkomen dat mensen die al financiële problemen hebben, worden geconfronteerd met gerechtelijke procedures en de bijhorende kosten.

Laurence Lambert

Jurist studiedienst
Laurence Lambert

Sofie Verherstraeten

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Vroeg-detectie

De wet van 15 mei 2024 heeft als doel te vermijden dat personen die reeds financiële moeilijkheden hebben ook nog zouden worden geconfronteerd met een gerechtelijke procedure en met de bijhorende gerechtskosten en eventuele uitvoeringskosten. Schuldvorderingen die niet kunnen worden geïnd wegens tijdelijke of structurele financiële problemen moeten zo vroeg mogelijk gedetecteerd worden. Wanneer er al een schuldbemiddelaar is, moet deze aangeschreven worden om de schuld te laten opnemen in een afbetalingsplan.

De wet van 15 mei 2024 biedt een uitbreiding van de informatie in het CBB met een ‘bericht van vaststelling van niet-bevinding’ en met een ‘bericht van minnelijke schuldbemiddeling’.

Maatregelen ter bescherming van on­der­ne­min­gen in moei­lijk­he­den

Ook de informatie over een gerechtelijke reorganisatie- of faillissementsprocedure of de overdracht onder gerechtelijk gezag zal voortaan te raadplegen zijn in het CBB. Vandaag moet de gerechtsdeurwaarder deze informatie opzoeken in het Belgisch Staatsblad. Dat is omslachtig en niet gebruiksvriendelijk. De wet van 15 mei 2024 voorziet dat deze informatie elektronisch zal worden doorgestuurd naar het CBB.

Het CBB wordt ook uitgebreid met een ‘bericht van controle dreigende insolventie’. De gerechtsdeurwaarder legt dergelijk bericht neer indien hij een situatie vaststelt die erop kan wijzen dat de continuïteit van de activiteit van de schuldenaar onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd zou zijn. De Kamer voor Ondernemingen in moeilijkheden (KOIM) zal hiervan automatisch in kennis gesteld worden.

Ge­meen­ge­maakt beslag en beslag bij ver­ge­lij­king en uitbreiding

De procedures voor gemeengemaakt beslag en voor beslag bij vergelijking en uitbreiding worden verbeterd. De wet van 15 mei 2024 beoogt een doorgedreven gebruik ervan zodat nutteloze kosten en de opeenvolging van roerende beslagen door verschillende gerechtsdeurwaarders vermeden worden. De wet van 15 mei 2024 heeft tot doel de communicatie tussen de beslagleggende gerechtsdeurwaarders te optimaliseren en te digitaliseren.

Diverse bepalingen

Bovendien zijn er een aantal specifieke maatregelen genomen om overmatige schuldenlast doeltreffender te bestrijden:

  • Zo moeten gerechtsdeurwaarders een verplichte opleiding volgen in communicatie- en faciliteringsvaardigheden.
  • Een andere maatregel geeft de rechtbank de mogelijkheid om de verjaringstermijn ambtshalve op te werpen in invorderingsprocedures ingediend door ondernemingen tegen consumenten.
  • De wet van 15 mei 2024 bevat verschillende bepalingen omtrent de verplichting voor de gerechtsdeurwaarder om een betalingsplan schriftelijk te bevestigen en een herinnering te sturen vóór de voortzetting van de tenuitvoerleggingsprocedure in geval van niet-naleving van het plan.
  • Er wordt ook bepaald dat de gerechtsdeurwaarder de verkoop in principe moet weigeren wanneer de gerechtsdeurwaarder van oordeel is dat de waarde van de in beslag genomen goederen duidelijk niet volstaat om de kosten van de verkoop te dekken.

In­wer­king­tre­ding

De inwerkingtreding van de wet gebeurt op verschillende data:

  • De artikelen 3, 2°, 4, 1° en 2°, en 7 tot 13 treden in werking op 1 juli 2025, tenzij de Koning een eerdere inwerkingtreding bepaalt.
  • De artikelen 2, 4, 3° en 4°, 6 en 14 tot 16 treden in werking op 1 oktober 2024.
  • Artikel 5 (over de opleiding voor gerechtsdeurwaarders) treedt in werking op 1 januari 2025.

Advies van de OVB

In mei 2023 heeft de OVB een advies uitgebracht over het voorontwerp van wet houdende maatregelen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast van consumenten en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden.

In dat voorontwerp zat een nieuwe procedure “Invordering van geldschulden ten aanzien van consumenten” vervat, waartegen de OVB zich hevig verzet heeft. De OVB is bijzonder tevreden dat deze nieuwe procedure niet werd hernomen in de uiteindelijke wet. Hetzelfde geldt voor de informatiedoorstroom van de gerechtsdeurwaarder naar het OCMW, zoals die voorzien was in het voorontwerp.

Ook interessant

Insolventierecht Collectieve schuldenregeling
vrijdag 07 juni 2024

Nieuwe wet opent Kruispuntbank voertuigen voor curatoren en schuldbemiddelaars

Dankzij het wetsontwerp zullen ook curatoren de Kruispuntbank mogen raadplegen. Op ons voorstel zijn bovendien schuldbemiddelaars toegevoegd, zodat ook zij toegang zullen krijgen tot de Kruispuntbank van de voertuigen.

Meer lezen
Schuldbemiddeling
vrijdag 24 mei 2024

KB retributie: nuttige informatie en handvatten voor advocaten-schuldbemiddelaars

Eind 2023 werd het centraal register collectieve schuldenregelingen, JustRestart, gelanceerd. Onlangs verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit dat de retributie vaststelt voor de financiering van het beheer van dit register. Dit besluit bepaalt het bedrag, de voorwaarden en de gedetailleerde regels voor het innen van de retributie. Lees onze nota daarover met nuttige informatie en richtlijnen voor advocaten-schuldbemiddelaars.

Meer lezen