Ga verder naar de inhoud

Nieuwe wet opent Kruis­punt­bank voertuigen voor curatoren en schuld­be­mid­de­laars

vrijdag 07 juni 2024

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen goedgekeurd.  Met dit wetsontwerp worden de doeleinden waarvoor de Kruispuntbank mag worden geraadpleegd uitgebreid.

Ingevolge het wetsontwerp zullen ook curatoren de Kruispuntbank mogen raadplegen. Op ons voorstel zijn bovendien schuldbemiddelaars toegevoegd, zodat ook zij toegang zullen krijgen tot de Kruispuntbank van de voertuigen.

Sofie Verherstraeten

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Kruis­punt­bank van de voertuigen

De Kruispuntbank van de voertuigen werd met de wet van 19 mei 2010 opgericht om een efficiënte gegevensuitwisseling te waarborgen tussen verschillende diensten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrokken zijn met voertuigen in de uitvoering van hun opdrachten van openbaar nut.

De doeleinden waarvoor de Kruispuntbank van de voertuigen geraadpleegd mag worden, zijn exhaustief opgesomd in artikel 5 van de voornoemde wet van 19 mei 2010. 

Voorbeelden van zo'n doeleinden zijn:

  • de inschrijving van de voertuigen te vergemakkelijken
  • de bescherming van de consument te verbeteren
  • de opsporing, de strafrechtelijke vervolging en de strafuitvoering van de misdrijven mogelijk te maken
  • het opleggen van administratieve sancties mogelijk te maken
  • het bedrog met de kilometerstand van voertuigen te bestrijden
  • de uitvoering van de wettelijke opdrachten van de gerechtsdeurwaarder onder de artikelen 519, § 1, 2°, 519, § 2, 14° en 519, § 3, Ger. W.

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 2010

Dit wetsontwerp beoogde initieel om een doeleinde in te voeren, zodat de curatoren (en de ambtenaren van de FOD Financiën) hun wettelijke opdrachten kunnen uitvoeren met betrekking tot de inventaris van het vermogen, de onderzoeken naar de solvabiliteit en de waardebepaling van het voertuig.

De curator heeft als wettelijke opdracht het beheer van het faillissement en de opmaak van een inventaris van alle roerende en onroerende goederen. 

Amendement met betrekking tot de schuld­be­mid­de­laars

We hebben een amendement uitgewerkt om ook voor de schuldbemiddelaars een doeleinde in te voeren zodat zij hun wettelijke opdrachten kunnen uitvoeren met betrekking tot de inventarisatie van het vermogen en de waardebepaling van het voertuig.

Bij het vervullen van zijn rol heeft de schuldbemiddelaar immers (onder meer) als wettelijke opdracht om de vermogenstoestand van de schuldenaar nauwgezet op te volgen. De waardebepaling van een voertuig, dat deel uitmaakt van het roerend vermogen van de schuldenaar, is een element waarmee de vermogenstoestand van de schuldenaar beter kan worden ingeschat.

Het betreffende amendement werd in eerste lezing eenparig aangenomen door de Kamercommissie Mobiliteit.

Aangenomen tekst

Finaal werd volgende tekst aangenomen door de Kamercommissie Mobiliteit (in tweede lezing) en door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers:

“Artikel 5, eerste lid, van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen, zoals gewijzigd bij de wet van 13 april 2019, wordt aangevuld met de bepaling onder 31°, dat luidt als volgt:

“31° het vergemakkelijken van de uitvoering van de wettelijke opdrachten met betrekking tot de inventaris van goederen, het onderzoek naar de solvabiliteit en de bepaling van de waarde van het voertuig, uitgevoerd door curatoren, schuldbemiddelaars en administraties die bij of krachtens wet, decreet of ordonnantie met deze opdrachten zijn belast.””

Ook interessant

Insolventierecht
vrijdag 19 april 2024

Schijven waarop erelonen curatoren berekend worden voor vijfde keer verhoogd met 5%

Door de stijging van de consumptieprijsindex zijn de schijven waarop de erelonen van de curatoren worden berekend sinds 1 april 2024 opnieuw verhoogd met 5%. Die zijn namelijk gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

We hebben, samen met Avocats.be, de aangepaste bedragen spoedig na de vereiste stijging van de consumptieprijsindex bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Meer lezen
Kantoor
Collectieve schuldenregeling
woensdag 17 januari 2024

Eerste clinic voor schuldbemiddelaars

In 2024 worden er regelmatig opleiding georganiseerd voor de verschillende JustRestart-gebruikers. Daarin worden uw vragen beantwoord over het gebruik van de applicatie.

De eerste clinic voor schuldbemiddelaars vindt plaats op 29 januari 2024 van 10u tot 12u.

Meer lezen