Ga verder naar de inhoud

CCBE belangrijke partner voor nieuwe Europese e-justice strategy

woensdag 27 maart 2024

De Standing Committee van 21-22 maart (Brussel) stond voor een groot deel in het teken van de nieuwe e-justice strategie 2024-2028 en de digitale transitie van justitie in de EU. De Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie kijken daarvoor uitdrukkelijk in de richting van de advocatuur.

Nico Moons

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Di­gi­ta­li­se­ring van Justitie in Europa

De CCBE kreeg het digitale bezoek van Alain Pilette (Deputy-Director Justice, Council of the European Union) en Dirk Staudenmayer (Head of Digital Transition, DG JUST). Zij lichtten de nieuwe e-justice strategy voor de komende 5 jaar toe met als doel “digital justice” en de toegang ertoe te verbeteren. Belangrijke werkvelden zijn onder meer de verbetering van de e-CODEX, het e-Justice Portal, Real Time applicaties (videoconferentie, vertaling, …) en AI.

Zij benadrukten daarbij de belangrijke rol voor de advocatuur en de CCBE. Men is namelijk benieuwd naar onze prioriteiten, aandachtspunten en projectvoorstellen voor de verdere digitale transitie van Justitie in de EU. De CCBE identificeerde alvast enkele relevante thema’s zoals de toegang voor advocaten tot het e-Evidence Digital Exchange System, de interoperabiliteit van de digitale identificatie van advocaten, een databank met informatie over wetgeving, rechtspraak en deontologische codes in de verschillende lidstaten en de nood aan bijkomende training over digitalisering. 

De OVB zal eveneens de denkoefening maken en suggesties delen.

Standpunt over voor­ge­stel­de Verordening tot bescherming van kwetsbare volwassenen

De Europese Commissie werkt aan een verordening voor personen die niet in de positie zijn om hun eigen belangen te beschermen (bv. een persoon met een handicap of een ouderdomsgerelateerde ziekte) en zich bevinden in een grensoverschrijdende situatie (bv. medische zorg zoeken in het buitenland, activa of eigendommen in een andere lidstaat). 

In veel gevallen krijgen die individuen of hun vertegenwoordigers te maken met conflicterende wetgeving tussen verschillende lidstaten, wat tot rechtsonzekerheid leidt. 

De verordening beoogt gestroomlijnde regels over vertegenwoordigingsbevoegdheid, welke wet van toepassing is en welke rechtbank bevoegd, enz., alsook een set praktische tools waaronder de invoering van een Europese verklaring van vertegenwoordiging.

De CCBE is tevreden dat er met dit voorstel extra bescherming wordt geboden aan kwetsbare volwassenen, maar heeft ook enkele opmerkingen. Zij waarschuwt onder meer voor de gevaren van forum shopping waarbij kwetsbare personen tegen hun wil worden verplaatst en is erg kritisch voor artikel 6(1)(b), dat een invulling geeft aan het belang van de volwassenen strijdig met het recht op individuele autonomie en de vrijheid om eigen keuzes te maken.

Anti-SLAPP-richtlijn is een feit

De richtlijn beoogt personen die zich uitspreken over zaken van algemeen belang te beschermen tegen manifest ongegronde vorderingen of onrechtmatige rechtszaken met grensoverschrijdende gevolgen die bedoeld zijn om hen het zwijgen op te leggen. Personen die het doelwit zijn van een SLAPP-zaak kunnen in die gevallen de rechtbank verzoeken om de vordering zo vroeg mogelijk onontvankelijk te verklaren. Bij manifeste ongegrondheid kan naast de gerechts- en advocatenkosten ook een andere sanctie worden opgelegd aan de partij die de SLAPP-zaak aanhangig heeft gemaakt.

De OVB vindt de richtlijn overbodig. Ook vandaag al bestaan er voldoende ingebouwde waarborgen. Bovendien bestaat het gevaar dat de toegang tot het recht en de rechter ingeperkt worden. De CCBE heeft verschillende keren haar stem laten horen. Dat heeft onder meer een positieve impact gehad op de bescherming van het zelfregulerende karakter en de onafhankelijkheid van de advocatuur en de invulling van het grensoverschrijdend karakter in het licht van het subsidiariteitsbeginsel.

CCBE zet groene babystapjes

Een jaar geleden nam de CCBE haar openingsstatement over klimaatverandering aan. Het document bevat onder meer het engagement om de eigen ecologische voetafdruk in kaart te brengen en actie te ondernemen voor wat betreft de eigen activiteiten op een manier die overeenstemt met het beperken van de globale opwarming met 1,5°C.

Een reductiedoelstelling werd nog niet vastgelegd, maar de CCBE heeft haar CO2-uitstoot voor 2023 wel financieel gecompenseerd via een officieel erkend “Gold Standard” klimaatproject, met name de herbebossing van de Orinoco regio in Colombia.

Manifesto voor Europese ver­kie­zin­gen

De Standing Committee keurde het manifesto voor de komende Europese verkiezingen goed. Daarmee dringt de CCBE de Europese instellingen aan op het prioriteren van 5 beleidspunten noodzakelijk om een eerlijk en doeltreffend rechtssysteem te garanderen.

Ook interessant

Community Video
donderdag 28 maart 2024

Verslag algemene vergadering maart 2024

In een videoverslag vertelt bestuurder Marnix Moerman u wat er besproken en beslist werd op de algemene vergadering van 27 maart 2024.

Meer lezen
Video Rechtstaat
woensdag 20 maart 2024

Dit was Dag van de Rechtstaat 2024

Op vrijdag 15 maart 2024 vond de vijfde Dag van de Rechtsstaat plaats in Mechelen. Bekijk het verslag van deze boeiende namiddag.

Meer lezen