Ga verder naar de inhoud

On­recht­ma­tig verzet niet langer mogelijk in procedures zoals in tucht

donderdag 24 augustus 2023

Onze algemene vergadering keurde op 8 februari 2023 een wijzigingsreglement goed dat voortaan (onder meer) de mogelijkheid biedt aan de raad van de Orde om verzet in procedures zoals in tucht ongedaan te verklaren. Dat reglement trad recent in werking. 

Merve Köse

Jurist deontologie
Merve Köse

Deel dit artikel

Onze algemene vergadering keurde op 8 februari 2023 het reglement tot wijziging van de artikelen 197, 202, 203 en 204 in deel VII. “procedures zoals in tucht” van de Codex Deontologie voor Advocaten goed. Het werd op 9 maart 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en trad recent in werking.

Dat reglement voert voortaan de mogelijkheid in voor de raad van de Orde om verzet ongedaan te verklaren indien de betrokken persoon:

  • nogmaals verstek laat gaan bij zijn verzet en het vaststaat dat hij kennis heeft gehad van de oproeping in de procedure op verzet, of
  • wanneer hij op verzet verschijnt, vaststaat dat hij kennis heeft gehad van de oproeping in de procedure waarin hij verstek heeft laten gaan en geen gewag maakt van overmacht of van een wettige reden van verschoning ter rechtvaardiging van zijn verstek bij de bestreden rechtspleging. De raad van de Orde oordeelt soeverein of hij de aangevoerde overmacht of reden erkent.

Om te vermijden dat een partij die verzet aantekent, omwille van het doorlopen van de procedure op verzet (waarin zijn verzet ongedaan wordt verklaard) te laat zou zijn om nog hoger beroep in te stellen tegen de beslissing op verstek, werd in artikel 204 van de Codex Deontologie voor Advocaten een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Hoger beroep tegen de beslissing die het verzet als ongedaan beschouwt, houdt in dat de grond van de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de rechter in hoger beroep, ook al is er geen hoger beroep ingesteld tegen de bij verstek gewezen beslissing."

De ongedaan verklaring van verzet houdt in dat men met zekerheid moet kunnen nagaan dat de oproeping de geadresseerde goed heeft bereikt. Daarom worden in artikel 197 van de Codex Deontologie de woorden ‘aangetekende brief’ vervangen door ‘aangetekende brief met ontvangstbewijs’.” Op die manier kan men nagaan dat wel degelijk de geadresseerde de oproeping heeft ontvangen. In geval van twijfel zal de raad van de Orde het verzet niet ongedaan kunnen verklaren.

Dat impliceert krachtens artikel 53bis van het Gerechtelijk Wetboek evenwel dat de termijn van 15 dagen om verzet aan te tekenen tegen een bij verstek gewezen beslissing door de raad van Orde voortaan zal ingaan vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats of kantooradres van de geadresseerde of in voorkomende geval op zijn verblijfplaats of gekozen woonplaats.

Tot slot werd in artikel 202 van de Codex Deontologie voor Advocaten eveneens een ontvangstbewijs voor kennisgevingen ingevoerd.

Ook interessant

Deontologie Podcast
vrijdag 29 maart 2024

Podcast Ten Gronde: F*Q deontologie

In een boeiende aflevering van de podcast Ten Gronde, gemodereerd door bestuurder Jan Meerts, wordt de deontologie kritisch in vraag gesteld, met een focus op de veranderende landschappen van ethiek en praktijk. Mr. Eva Raepsaet, stafhouder Luk Delbrouck en vice-stafhouder Frank Judo betreden de arena om te debatteren over de ethiek en de grenzen van het beroep.

Deze podcast biedt een unieke kans om diepgaand inzicht te krijgen in de ethiek en de moderne ontwikkelingen van het beroep. Luister alsof u er zelf bij was!

Meer lezen
Deontologie Rechten van de mens
donderdag 25 januari 2024

Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens: een steun voor klokkenluiders

Recente wetten versterken de bescherming van klokkenluiders in Belgische privébedrijven en de federale publieke sector. Deze wetten, voortkomend uit een Europese richtlijn, bieden niet alleen bescherming maar ook diverse vormen van ondersteuning via het onafhankelijke Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM). Advocaten en advocatenkantoren die geïnteresseerd zijn in de verdediging van klokkenluiders worden opgeroepen om zich bij het FIRM te melden.

Meer lezen