Ga verder naar de inhoud

De resultaten van deze editie zijn bijzonder interessant. Ze bieden een overzicht van verschillende evoluties over 15 jaar heen, net omdat het al de derde editie van de Advocatenbarometer is. Meer dan 2500 stagiairs en tableau-advocaten namen er actief aan deel, in de periode van 6 mei tot 13 juli 2020.

Dit meetinstrument helpt de Orde van Vlaamse Balies om een toekomstgericht beleid uit te bouwen.

Hieronder overlopen we alvast de beknopte resultaten van de Advocatenbarometer 2020.

Rechts­so­ci­o­lo­gisch onderzoek over de advocatuur sinds 2013

 • Er is meer aandacht voor bemiddeling. De wetgever gaat steeds meer uit van bewustzijn van de advocaat om oplossingsgerichter te werken in plaats van het louter verdedigen op juridisch vlak. Zo waren er 546 erkende advocaat-bemiddelaars in 2016, in 2019 is dat gestegen naar 875. Sinds 2018 is het wettelijk optreden als collaboratieve advocaat ook wettelijk mogelijk gemaakt als bijkomende alternatieve geschillenoplossing buiten de erkende bemiddelingen om.
 • De advocatuur evolueert mee met het digitale tijdperk. Zo worden de werkprocessen worden efficiënter maar stijgen ook de verwachtingen van cliënten: zij verwachten sneller werk, meer transparantie, lagere tarieven. De digitalisering dwingt de advocatuur ook tot meer specialisatie. Want voor eenvoudige problemen zoeken cliënten vaak al zelf naar oplossingen op het internet.
 • Er zijn meer mogelijkheden tot samenwerking met niet-advocaten. Sinds 2019 werd een professionele samenwerking met een niet-advocaat mogelijk in de vorm van een multidisciplinaire samenwerking.
 • De economische activiteiten die een advocaat mag uitvoeren, zijn uitgebreid. Sinds 2019 zijn er een aantal automatisch toegelaten (lesgeven, politieke mandaten, functies zoals arbiter, BM….) en kunnen een aantal activiteiten die verenigbaar zijn met beroep van advocaat na toestemming van de Raad van de Orde.
 • Sinds 1 januari 2014 moeten advocaten voor elke prestatie btw aanrekenen. Bij de vorige Advocatenbarometer, in 2012, werd vrij negatief gereageerd op de komst van die btw-verplichting. Verrassend genoeg heeft de invoering ook een positief gevolg: advocaten volgen hun facturen noodgedwongen beter op en dat resulteert in minder problemen met wanbetalers.

Het Vlaamse ad­vo­ca­ten­land­schap in cijfers

 • Op 1 december 2019 waren er 10.862 advocaten verbonden aan OVB. Daarvan zijn 17% stagiairs, wat ongeveer evenveel is als bij vorige advocatenbarometers.
 • Het aantal stagiairs is gestegen in totale aantallen maar het aandeel op het totaal aantal ingeschreven advocaten bleef deze periode ongewijzigd.
  Balie Brussel heeft daarbij het grootste aandeel stagiairs, daarna komt balie Provincie Antwerpen. In West-Vlaanderen en kleine balies daalde het aantal stagiairs.
 • Het aantal leden aan Vlaamse balies groeide met 10%. Dat is een minder sterke groei dan de vorige Advocatenbarometer (16%).
 • Het aantal leden van de Nederlandstalige Orde bij de balie van Brussel groeide het sterkst, met 18%, het aantal leden bij de balies van Leuven en Oudenaarde is gedaald.
 • Door reorganisatie van de balies daalde het aantal balies van 14 naar 8.
 • Het percentage vrouwelijke advocaten neemt toe. In 2020 was 44,6% van de advocaten vrouw (vorige advocatenbarometer: 42%), bij de balie van Leuven zijn er zelfs meer vrouwen dan mannen (53,5%)
 • Het aantal vrouwelijke stagiairs stijgt ook, alsmaar meer vrouwen vinden de weg naar de advocatuur maar ze groeien niet noodzakelijk door naar het tableau. De doorstroom van stagiairs naar het tableau creëert wel de verwachting dat de advocatuur nog sterker zal vervrouwelijken in de nabije toekomst.

Het socio-de­mo­gra­fisch profiel van de Vlaamse advocaat

 • 96% is geboren in België
 • Bijna de helft heeft een tweede universitair diploma. Dit is 47,3% bij de advocaten-stagiaires en 46,8% bij de tableau-advocaten
 • 44,6% van de advocaten is vrouw

Als advocaten van balie veranderen, dan zijn dit de voornaamste redenen:

 • bij stagiairs: zij zoeken betere arbeidsvoorwaarden met het oog op een optimale carrière.
 • bij tableau-advocaten: zij veranderen meestal om familiale redenen van balie met het oog op een betere work-life balance.

Cliënteel en erelonen

 • De rechtspersonen en natuurlijke personen zijn bij alle balies de twee belangrijkste cliëntengroepen. De derde belangrijkste groep zijn de pro-Deocliënten, behalve in Brussel. Daar vormen de internationale cliënten de derde grootste groep. Ook bij stagiairs is er een lichte bijstelling. Zij hebben meer pro-Deocliënteel en minder natuurlijke personen.
 • 80% van de advocaten begroot het ereloon op basis van de gepresteerde tijd. Het uurtarief varieert dan tussen maximaal 218,5 euro voor internationaal cliënteel en 127,5 euro voor natuurlijke personen. Over het bedrag van de erelonen worden door de meeste advocaten vaak tot altijd afspraken gemaakt. 55,1% doet dit mondeling, 57,8% doet dit schriftelijk. Echter, 60 tot 70% van de respondenten maakt zelden tot nooit afspraken rond een success fee of over het toestaan van reducties op erelonen. Minder dan 10% doet dit altijd.
 • Als cliënten niet betalen vorderen de meeste advocaten nog altijd in via de rechtbank. Advocaten-stagiairs zetten hier al wat vaker in op bemiddeling.
 • Gemiddeld verdienen bijna 63% advocaten-stagiairs tussen de 12.500 en 37.500 euro bruto per jaar.
 • Bij 57,8% van de tableau-advocaten bevindt het bruto-inkomen zich tussen de 37.500 en 100.000 euro per jaar.
 • 56,5% van de respondenten geeft aan dat hun inkomen de afgelopen 5 jaar gestegen is.

Interessant hierbij is om op te merken dat vooral vrouwen zich in de lagere inkomensklassen bevinden. Verrassend genoeg ligt de verklaring niet in het feit dat vrouwen al eens vaker deeltijds werken. Bij de advocatuur houden de lagere inkomens van vrouwen vaak verband met de professionele structuur waarbinnen de vrouwelijke advocaten werken. Een andere verklaring voor de lagere inkomens ligt in het feit dat vrouwelijke advocaten vaak minder anciënniteit opgebouwd hebben.

Pro­fes­si­o­ne­le tijds­be­ste­ding van de Vlaamse advocaat

 • Het merendeel van de advocaten geeft aan in volgende rechtstakken actief te zijn: burgerlijk recht, handelsrecht en familiaal recht. 7 op 10 advocaten geven aan dat ze een zaak doorverwijzen als deze niet in de rechtstak bevindt waarin men actief is.
 • 30,8% bekleedt een gerechtelijk mandaat. 14,8% heeft de bewindvoering over een natuurlijk persoon. Een mandaat als schuldbemiddelaar of als curator staan respectievelijk op de tweede en derde plaats.
 • De afhandeling van zaken gaat nog steeds het grootste deel (62,9%) via een uitspraak van een rechter. Iets meer dan 29% van de zaken verloopt via een minnelijke regeling buiten rechter om.
 • Daarnaast blijkt ook dat 12,8% van de advocaten-stagiairs en 25,9% van de tableau-advocaten nog een extra toegestane activiteit uitoefent. Het merendeel doet dat uit interesse en dus niet meteen met het oog op extra inkomsten.

Voor de balans tussen werk en privé geeft slechts 25% aan nooit te werken in het weekend of tijdens vakantie. Meer dan de helft geeft aan vaak niet genoeg te kunnen ontspannen en 84% heeft angst voor burn-out. Tot slot zegt 9 op 10 advocaten dat huisgenoten lijden onder het vele werk.

Bijna één op vijf advocaten geeft aan niet als advocaat op pensioen te willen gaan. De reden om het beroep te verlaten is voor 67% de hoge werkdruk en voor 48,1% de moeilijke balans tussen werk en privé.

Evolutie over de 3 barometers heen

 1. De belangrijkste trend doorheen de 3 advocatenbarometers is de vervrouwelijking van het beroep. Elke barometer tellen we meer vrouwelijke stagiaires en meer vrouwen als tableau-advocaat. Daarbij zien we bij de vrouwen ook een inhaalbeweging op het vlak van inkomen.
 2. De stijging van uurlonen is het laagst bij natuurlijke rechtspersonen en het hoogst bij internationale cliënten. Dit doet vermoeden dat advocaten sinds de invoering van de BTW-verplichting de natuurlijke personen om commerciële redenen wat meer sparen.
 3. Uit de laatste advocatenbarometer komt ook voor het eerst de uitgesproken mening naar voren dat er te veel advocaten zijn. Hiervoor werd deze opinie eerder sporadisch opgeworpen in de barometers. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn: strikter toezien op de toegang tot de stage, strengere BUBA-examens en/of een grondigere selectie vanuit de universiteiten.

Herbekijk de uitzending

Op 24 juni 2020 werden in een YouTube Live de resultaten voorgesteld van de Advocatenbarometer 2020. Professoren Wim Hardyns (UGent) en Stephan Parmentier (KU Leuven) gaven uitgebreid duiding over de meest opvallende en interessante bevindingen uit hun onderzoek. Voorzitter Peter Callens vertelde wat de Orde van Vlaamse Balies nu precies met die resultaten doet. Woordvoerder Sofie Demeyer leidde het gesprek in goede banen.