Ga verder naar de inhoud

CCBE in Lausanne: rechts­bij­stands­ver­ze­ke­ring, doodstraf en cri­mi­na­li­se­ring van hulp­ver­le­ning

donderdag 06 juni 2024

Op de Algemene Vergadering van de CCBE in Lausanne werden papers goedgekeurd over de rechtsbijstandsverzekering, de universele afschaffing van de doodstraf en de ontwerprichtlijn over de hulpverlening bij illegale binnenkomst, doortocht en verblijf in de EU.

Nico Moons

Jurist studiedienst
Avatar

Deel dit artikel

Ba­sis­prin­ci­pes voor de rechts­bij­stands­ver­ze­ke­ring

In zijn functie als voorzitter van de CCBE Insurance Committee, presenteerde stafhouder Herman Buyssens op de Plenary Session een paper met basisprincipes en best practices voor een correcte verstandhouding tussen advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars.

De paper, die unaniem werd goedgekeurd, bespreekt onder meer volgende cruciale elementen:

  • de garantie op de vrije keuze van de advocaat
  • de dekking van de gerechtelijke kosten en de mogelijkheid tot financiële schikking, waarbij de advocaat  op de hoogte gebracht moet worden
  • Het moment waarop de advocaat wordt / kan worden geconsulteerd
  • De informatie over de zaak die met de rechtsbijstandsverzekeraar gedeeld mag worden

De OVB beschouwt deze paper als een goed uitgangspunt voor een adequate regeling van de rechtsbijstandsverzekering en zal de principes hierin vervat als leidraad hanteren voor verder intern overleg over de materie.

Europese advocatuur tegen de doodstraf

In lijn met de Reykjavik Declaration zet de Raad van Europa verder in op het bewerkstelligen van een Europa zonder doodstraf. De CCBE werd gecontacteerd om de Raad daarin te steunen en, in samenwerking met andere regionale en internationale advocatenorganisaties, een verklaring voor de afschaffing van de doodstraf voor te bereiden.

De tekst erkent de inherente waardigheid van ieder individu en het fundamenteel recht op leven. Hij wijst ook op het onomkeerbare en voor fouten vatbare karakter van de straf en het risico op een disproportionele impact op kwetsbare gemeenschappen.

De verklaring werd unaniem goedgekeurd en zal gepubliceerd worden op 10 oktober, de internationale dag tegen de doodstraf.

Wordt migranten bijstaan straks een misdrijf?

De Europese Commissie heeft een voorstel tot richtlijn gepubliceerd dat hulpverlening bij illegale binnenkomst en verblijf in de EU moet voorkomen en strenger zal bestraffen. De CCBE trekt echter aan de alarmbel. De onduidelijke definiëring en afbakening van activiteiten die zouden worden bestraft houden een potentieel risico in voor advocaten. Vermits er niet langer een duidelijke uitzondering op het verbod op helpen van mensen zonder papieren om humanitaire redenen wordt voorzien, biedt het ontwerp thans onvoldoende zekerheid dat advocaten geen misdrijf plegen wanneer zij deze personen bijstaan. De CCBE pleit daarom voor duidelijkere definities en de invoeging van een verplichte, uitdrukkelijke en brede solidariteitsclausule.

In een volgende OrdeExpress brengen we u meer uitgebreid op de hoogte van deze en andere ontwikkelingen in het Europees migratierecht.

Ontwerp van Europees ad­vo­ca­ten­ver­drag in laatste rechte lijn

De ontwikkeling van het Europees advocatenverdrag zit intussen in de laatste rechte lijn. Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Raad van Europa, maakte het Comité van Ministers voor het eerst gewag van het nieuwe instrument en de nood aan een snelle finalisering van de werkzaamheden. In september vindt de laatste vergadering van het Committee of Experts on the Protection of Lawyers (CJ-AV) plaats. De CCBE heeft in die commissie met de input van de nationale ordes stevig kunnen wegen op het schrijfproces. We hebben vanuit de Belgische delegatie al onze steun voor het ontwerpverdrag overgemaakt aan de FOD Justitie, maar hebben daarbij ook gewezen op de nood aan een heldere en logische nationale invulling van het materieel toepassingsgebied zodat het verdrag enkel op advocaten van toepassing is.

Waar houdt de CCBE zich toch mee bezig?

Mocht u zich die vraag al ooit gesteld hebben, dan bieden we u graag een overzicht van de recente verwezenlijkingen en de onderwerpen waar de CCBE-commissies zich het afgelopen halfjaar over gebogen hebben:

Ook interessant

Stem van Europa
vrijdag 14 juni 2024

Europees Migratiepact in werking getreden

Op 11 juni is het Europees Migratiepact in werking getreden. Dat betekent dat België tegen 12 juni 2026 het hele pakket aan asiel- en migratiemaatregelen zal moeten hebben omgezet. We polsten bij mr. Jan De Lien, onze vertegenwoordiger in de CCBE Migration Committee, wat er zal veranderen en wat volgens hem de implicaties zullen zijn.

Meer lezen
Stem van Europa
donderdag 23 mei 2024

EHRM beschermt vrije meningsuiting van advocaten

Op 16 mei 2024 deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitspraak in de zaak Lutgen tegen Luxemburg. Aanleiding was de strafrechtelijke veroordeling van een advocaat voor minachting van de rechtbank in het kader van zijn beroepsuitoefening. Het EHRM oordeelde unaniem dat er sprake was van een schending van de vrijheid van meningsuiting.

Meer lezen