Ga verder naar de inhoud

Oproep tot kandidaten voor de Hoge Raad voor de Justitie

donderdag 02 mei 2024

Binnen enkele maanden wordt de Hoge Raad voor de Justitie vernieuwd. Bent u geïnteresseerd in een mandaat van lid niet-magistraat? U kan rechtsreeks uw kandidatuur indienen, maar dat kan ook via een voordracht van de OVB. Stel u dan voor 31 mei 2024 kandidaat.

Dirk Chabot

Algemeen directeur
Dirk Chabot

Deel dit artikel

Voorwaarden om benoemd te worden:

 • ten minste 10 jaar aanvaring aan de balie
 • op het ogenblik van de kandidaatstelling jonger zijn dan 66 jaar;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • in de vijf jaar die voorafgaan aan zijn kandidaatstelling, geen beroepsmagistraat in actieve dienst zijn geweest
 • niet veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, tenzij ze in eer en rechten hersteld zijn.
 • niet in het buitenland tot een soortgelijke straf zijn veroordeeld door een in kracht van gewijsde gegane veroordeling

Ge­ïn­te­res­seerd?

Stel u kandidaat per e-mail gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur, Peter Callens, via dirk.chabot@ordevanvlaamsebalies.be. De deadline daarvoor is 30 mei 2024.

Kandidaturen en voordrachten dienen vergezeld te zijn van de documenten die het bewijs leveren dat de kandidaten aan de benoemingsvoorwaarden voldoen. Het betreft de volgende documenten:

 • een getuigschrift van nationaliteit
 • een uittreksel uit de geboorteakte
 • een uittreksel uit het strafregister, aangevraagd met het oog op een kandidaatstelling voor het mandaat als lid
 • een verklaring op erewoord van de kandidaat dat hij of zij niet veroordeeld is tot een correctionele werkstraf en evenmin in het buitenland veroordeeld is tot een straf die overeenkomt met een correctionele of criminele straf in België
 • documenten om de beroepservaring te staven
 • een kopie van het diploma