Ga verder naar de inhoud

Nieuw aanklampend te­rug­keer­be­leid goedgekeurd door Kamer

woensdag 08 mei 2024

Op donderdag 2 mei 2024 keurde de Kamer het wetsontwerp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor goed, dat een aanklampend terugkeerbeleid moet invoeren.

Laurence Lambert

Jurist studiedienst
Laurence Lambert

Deel dit artikel

'Aan­klam­pend' te­rug­keer­be­leid

Het wetsontwerp moet het in de toekomst gemakkelijker maken om mensen in illegaal verblijf terug te sturen naar hun land van herkomst en voorziet in de wettelijke verankering van het aanklampend terugkeerbeleid.

Dit houdt onder meer in dat er bij de Dienst Vreemdelingenzaken meer ‘ICAM-coaches’ komen om vreemdelingen intensief  te begeleiden, individueel op te volgen en aan te sporen om vrijwillig terug te keren naar het land van herkomst.

Daarnaast verankert het wetsontwerp de verlenging van de Dublin-overdrachtstermijn in geval van een verblijf in de gevangenis of in geval van onderduiken. Het wetsontwerp voorziet eveneens in Dublinplaatsen en open terugkeerplaatsen in bepaalde collectieve opvangstructuren van Fedasil.

Ook de medewerking aan verplichte medische onderzoeken, indien nodig met gebruik van dwang, wordt wettelijk verankerd.

Advies OVB

Op 27 juni 2023 schreven we een advies bij het voorontwerp van wet dat het aanklampend terugkeerbeleid invoert.

Het aangenomen wetsontwerp bepaalt echter nog steeds dat wanneer de vreemdeling niet meewerkt aan het aanklampende begeleidingstraject, hij wordt geacht ondergedoken te zijn. Dat is in strijd met het arrest Jawo van het Hof van Justitie: zolang DVZ weet waar de vreemdeling daadwerkelijk verblijft, is hij niet ondergedoken.

Daarnaast waarborgt artikel 8 EVRM het recht op privéleven met inbegrip van het recht op fysieke integriteit. Dat recht is inderdaad niet absoluut maar volgens ons zullen de aangenomen dwangmaatregelen rond medische onderzoeken de proportionaliteitstoets, waardoor een uitzondering op art. 8 EVRM mogelijk zou zijn, niet doorstaan.

Ook interessant

Vreemdelingenrecht
donderdag 02 mei 2024

Voortaan D-visum met oog op huwelijk of wettelijke samenwoonst

Sinds 15 januari 2024 moet de feitelijke partner van een Belg of derdelander met verblijfsrecht in België een D-visum aanvragen met het oog op het afsluiten van een huwelijk of wettelijke samenwoning in België als het oogmerk daarna gezinshereniging in België is. Men kan daarvoor dus geen C-visum meer vragen.

Meer lezen
Vreemdelingenrecht
vrijdag 02 februari 2024

Nieuw medisch getuigschrift voor verblijfsaanvragen

Een gewijzigde versie van het standaardmodel medisch getuigschrift is goedgekeurd volgens het ministerieel besluit van 15 december 2023. Dat model moet worden gebruikt bij de indiening van een aanvraag tot verblijf op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Vanaf 1 maart 2024 is het verplicht om dat nieuwe model te gebruiken.

Meer lezen